Zarządzenie nr 59/2011 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 13 października 2011w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2011 r.

Zarządzenie nr 59/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 13 października 2011


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2011 r.

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i  Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 ), art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr  157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123,  poz. 835 i Nr 257, poz. 1726) § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2011 r.( Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 2011 r. Nr 31, poz. 225) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2011 r. uchwalonym uchwałą Nr III/14/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2011 r.
zmienionym:
- zrządzeniem Nr 15/11 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
- uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 r.,
- uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 września 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2011 r.;
wprowadza się zmiany:
1)  w § 1:
      - łączna kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. w wysokości 14.993.178 zł       
        zastępuje się kwotą 15.040.359 zł,     
      - w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 13.053.784 zł zastępuje się kwotą 13.100.965 zł,
        załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. zmienia się jak w załączniku   Nr 1 do zarządzenia,
2)  w § 2:
      - łączna kwota wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. w wysokości 15.263.664 zł    
        zastępuje się kwotą 15.310.845 zł,
        - w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 12.456.410 zł zastępuje się kwotą 12.503.591 zł
        załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. zmienia się jak
        w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
 
  
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej
   sesji Rady Gminy
 
Uzasadnienie:
 
Plan dochodów i wydatków na 2011 r. zwiększono o kwotę 47.181 zł tj:
- dotacja  w wysokości 425 zł na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające     świadczenia z OPS,
- dotacja  Edukacyjna opieka wychowawcza 46.756 zł w tym na:
a) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna" - 4.905 zł,
b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 41.851 zł.
 
Zgodnie z otrzymanym upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 

załącznik nr 1 (95kB) pdf
załącznik nr 2 (149kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (18 października 2011, 16:01:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4834