Zarządzenie nr 28/08WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 17 listopada 2008w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Lisewo w 2008 r.

Zarządzenie nr 28/08
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 17 listopada 2008


w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Lisewo w 2008 r.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1111), art. 25 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782,  z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175 poz.1459  z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601  z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369)  oraz uchwały Nr XXX/232/98 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Lisewo  zarządzam, co następuje:
 
     § 1. Ustalam  stawki  czynszu  za najem:                          
1)  sali lekcyjnej  – 17 zł   za godzinę;
2) sali gimnastycznej - 17 zł za godzinę;
3) sali komputerowej -  20 zł za godzinę;     
4) auli – 20  zł za godzinę.
         
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.
    
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 grudnia 2011, 15:28:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4462