Zarządzenie nr 62/2011 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 25 października 2011w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lisewo

Zarządzenie nr 62/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 25 października 2011


w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lisewo

         Na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia nr 13/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w związku z art. 20 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427, Nr 240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187, poz. 1109) oraz § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218) i zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się zasady tworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Lisewo
w celu:
      1) zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia
      realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;
      2) zachowania ciągłości procesu kierowania i koordynowania przez Wojewodę działaniami   związanymi z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości obronnej
      państwa na terenie województwa.

§ 2. Stały dyżur w stałej gotowości obronnej państwa tworzy Wójt Gminy Lisewo.

§ 3. Osoby pełniące stały dyżur powinny posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie Wójta Gminy Lisewo do dostępu do informacji niejawnych wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 4. Decyzje i informacje w ramach stałego dyżuru będą przekazywane przez dostępne środki łączności przewodowej, łączność radiową oraz inne dostępne środki łączności.

§ 5. Organizacja i zasady pełnienia stałego dyżuru, niezbędne instrukcje dla pełniących stały dyżur zawarte są w „Dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lisewo”.
 
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obronnych, którego zobowiązuje się do koordynacji spraw dotyczących organizacji stałego dyżuru oraz sprawdzania jego gotowości do funkcjonowania.

§ 7. System stałego dyżuru według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu należy utrzymać w stałej aktualizacji i gotowości do pełnego rozwinięcia i podjęcia działań.

§ 8.Traci moc zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Lisewo.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 grudnia 2011, 16:29:30)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 stycznia 2012, 10:48:07)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4648