Zarządzenie nr 56/09WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 7 grudnia 2009w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

Zarządzenie nr 56/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

   Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
§ 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządzam, co następuje:
 
      § 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy wyposażonych w monitor ekranowy, oraz używający z godnie z zaleceniem lekarza, okularów korekcyjnych, o ile wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego – mają prawo do zwrotu kosztów zakupu okularów na niżej określonych warunkach.
 
      § 2.  Warunki uprawniające do zakupu okularów i zwrotu kosztów:
1) pracownik użytkuje  w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę
    dobowego wymiaru  czasu pracy;
2) wyniki aktualnych badań okulistycznych wykażą potrzebę stosowania okularów
    korekcyjnych podczas pracy pryz obsłudze komputera;
3) pracownik posiada rachunek (fakturę) za zakup okularów korekcyjnych.
 
     § 3. Pracodawca refunduje koszty zakupu okularów korekcyjnych wg zasad:
1) zwrot kosztów zakupu okularów  korekcyjnych następuje po złożeniu przez
    pracownika wniosku na druku stanowiącym załącznik do zarządzenia, do
    którego  zostały dołączone:
    a) aktualne zaświadczenie lekarskie orzekające konieczność stosowania okularów
        korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego,
    b) oryginalny rachunek (fakturę) z pracowni optycznej wystawiony na pracodawcę;
2) zwrot kosztów zakupu okularów obejmuje koszt robocizny i szkieł oznaczonych przez
    lekarza oraz oprawy odpowiadającej standardowi podstawowemu,
3) pracodawca zwraca koszt zakupu okularów nie częściej aniżeli raz na dwa lata w kwocie
    do 300 zł.
   
      § 4. Pracownik ma prawo zlecić wykonanie okularów o podwyższonym standardzie lecz różnicę ceny ponad kwotę refundacji pokrywa pracownik.
 
      § 5. W przypadku uszkodzenia lub utraty okularów, koszty naprawy lub zakupu nowych pokrywa pracownik.
 
      § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
      § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1 (12kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2011, 13:33:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4420