Zarządzenie nr 54/09WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 23 listopada 2009w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Lisewie.

Zarządzenie nr 54/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 23 listopada 2009


w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Lisewie.

   Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1453) i art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
      § 1. Wprowadzam  Regulamin pracy pracowników Urzędu Gminy w Lisewie.
Regulamin stanowi  załącznik  do zarządzenia.
 
        § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

      § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 4/96 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 sierpnia 1996 r. z późn. zm. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Lisewie.
 
       § 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Załącznik nr 1 (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2011, 13:40:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4320