Zarządzenie nr 49/09WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 16 listopada 2009w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zarządzenie nr 49/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 16 listopada 2009


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

   Na podstawie art. 237 7 § 2 i § 4 oraz art.237 8  §1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958) w związku z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 220, poz. 1431 i Nr 234, poz. 1571) zarządzam, co następuje:
 
      § 1.1. Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego wykonującemu  obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń woli związanych z zawarciem związku małżeńskiego oraz innych uroczystościach przewidzianych w obowiązujących przepisach, przysługuje  ekwiwalent pieniężny w wysokości  300 zł na pokrycie kosztów  zakupu reprezentacyjnego ubioru oraz kosztów określonych w § 2 ust. 2.
     2. Ekwiwalent przyznawany jest na okres 2 lat. 
 
      § 2.1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu jest rachunek zakupu reprezentacyjnego ubioru, który ma być używany do celów określonych w § 1 ust. 1.
      2. Koszty czyszczenia i konserwacji ubioru ponosi Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 
 
      § 3. W przypadku zaprzestania pełnienia przez pracownika obowiązków kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ekwiwalent podlega zwrotowi  w kwocie odpowiadającej proporcji czasu, przez który ubiór reprezentacyjny przestał być użytkowany do celów służbowych, do okresu, na który ekwiwalent został przyznany.
 
      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2011, 13:44:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5306