Zarządzenie nr 51/09WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 23 listopada 2009w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2009 r.

Zarządzenie nr 51/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 23 listopada 2009


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2009 r.

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i  Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 ), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr  249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z  2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370), § 12 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XIX/146/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 238) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2009 r. uchwalonym uchwałą Nr XIX/146/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz.238) zmienionym:
- uchwałą Nr XXI/161/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 19/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 11 maja 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 24/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 maja 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 26/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 czerwca 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 31/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 39/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2009 r.;
- uchwałą Nr XXIV/180/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009 r.;
- uchwałą Nr XXV/185/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 września 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 44/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 października 2009 r.;
wprowadza się zmiany:
1)  w § 1dochody budżetu gminy  na 2009 r. w wysokości 13.578.668 zł zastępuje się kwotą
     13.674.756 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:
     - dochody bieżące w wysokości 13.228.505 zł zastępuje się kwotą 13.324.593 zł, w tym:
        a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
            administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
            2.062.268 zł zastępuje się kwotą 2.141.574 zł;
        b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
            gmin w wysokości 363.429 zł zastępuje się kwotą 363.182 zł;
        c) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
            w wysokości 3.777.610 zł zastępuje się kwotą 3.793.549 zł.
   2) w § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 16.682.668 zł zastępuje się kwotą
    16.762.817 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
    - wydatki bieżące w wysokości 14.170.868 zł zastępuje się kwotą 14.251.017 zł;
    3) w § 3:
    - pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości 3.104.000 zł zastępuje się kwotą 3.099.061 zł,
     
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej
          sesji Rady Gminy.
 

Uzasadnienie:
 
Plan dochodów zwiększono o kwotę 96.088 zł, zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz z podziału rezerwy subwencji oświatowej.  Plan wydatków zwiększono o kwotę 80.149 zł .Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów.

Załącznik nr 1 (122kB) pdf
Załącznik nr 2 (103kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2011, 14:42:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4258