Zarządzenie nr 50/10 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 10 grudnia 2010w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2010 r.

Zarządzenie nr 50/10
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 10 grudnia 2010


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2010 r.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i  Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 ), art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr  157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123,  poz. 835) § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXVII/201/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2010 r.( Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 2010 r. Nr 37, poz. 425) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2010 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2010 r.  zmienionym:
- uchwałą Nr XXVIII/209/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 2/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 lutego 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 8/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2010 r.;
- uchwałą Nr XXIX/221/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 kwietnia 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 15/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2010 r.;
- uchwałą Nr XXX/226/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 czerwca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 22/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 czerwca 2010 r.;
- uchwałą Nr XXXI/231/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 26/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 lipca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 27/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2010 r.;
- uchwałą Nr XXXII/250/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 33/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 36/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 września 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 38/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2010 r.;
- uchwałą Nr XXXIII/257/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 40/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 listopada 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 44/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2010 r.;
wprowadza się zmiany:
1)  w § 1 dochody budżetu Gminy Lisewo w wysokości 14.545.752 zł zastępuje się kwotą
     14.550.054 zł załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. zmienia się jak
      w    załączniku Nr 1 do zarządzenia;     
     a) w ust. 1:
     - dochody bieżące w wysokości 13.939.752 zł zastępuje się kwotą 13.944.054 zł,   
     - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych
       gminie ustawami w wysokości 2.337.092 zł zastępuje się kwotą 2.339.696 zł,
     - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
      gmin w wysokości 342.845 zł zastępuje się kwotą 344.543 zł;     
2)  w § 2 wydatki budżetu Gminy Lisewo w wysokości 16.941.052 zł zastępuje się kwotą
     16.945.354 zł załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. zmienia się jak
     w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
     a) w ust.1 :
     - w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 14.517.852 zł zastępuje się kwotą 14.522.154 zł. 
    
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej
   sesji Rady Gminy.
 
Uzasadnienie:
 
Plan dochodów i wydatków na 2010 r. zwiększono o kwotę 4.302  zł tj
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
   oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz na pokrycie kosztów
   postępowania w sprawie jego zwrotu 2.604 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 128 zł,
- dotacja celowa na  wypłaty zasiłków stałych 1.050 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 520 zł.
 
Zgodnie z otrzymanym upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działu. 

Załącznik nr 1 (157kB) pdf
Załącznik nr 2 (100kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2011, 15:35:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4704