Zarządzenie nr 5/10WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 12 marca 2010w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie nr 5/10
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 12 marca 2010


w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1. 1.
Wdrażam „Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Lisewo” określający organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady w tej dziedzinie.
2. Ustalam przedsięwzięcia niezbędne do organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz zasad wdrażania „Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Lisewo” w celu zapewnienia właściwej koordynacji działań służb, instytucji i organizacji oraz współpracy z sąsiednimi gminami i szczeblem powiatowym w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 2. Przez użyte w zarządzeniu określenia rozumie się:
Stan nadzwyczajny – stany określone w Konstytucji RP i właściwych ustawach szczególnych;
Zdarzenie kryzysowe – należy przez to rozumieć sytuację będącą następstwem zdarzenia rodzącego zagrożenie, na tyle istotne dla bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska, że może ono doprowadzić do zerwania więzów społecznych, przy równoczesnym poważnym ograniczeniu funkcjonowania organów administracji publicznej;
Reagowanie kryzysowe – koordynację działań organów władzy administracji ogólnej w sytuacji powstania zagrożenia prowadzącego bezpośrednio do kryzysu oraz w czasie jego trwania, zmierzającą do minimalizacji strat materialnych i ludzkich oraz przywracania porządku publicznego;
Zarządzanie kryzysowe – działania analityczne, planistyczne i realizacyjne (wdrożeniowe) planów i programów, mających na celu ograniczenie wystąpienia zdarzenia lub minimalizację jego skutków oraz przywracanie stanu istniejącego przed wystąpieniem zagrożenia;
Organizatora działań reagowania kryzysowego – kierownika jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnego za reagowanie w przypadku wystąpienia konkretnego zagrożenia;
Instytucja wiodąca – organizatora działań reagowania kryzysowego;
Instytucje wspierające –  współuczestników działań reagowania kryzysowego odpowiedzialnych za wsparcie w działaniach instytucji wiodących;
Plan operacyjny – podstawowy dokument organizatora działań ratowniczych (reagowania kryzysowego) określający jego obowiązki, organizację działań, zasoby sił i środków oraz zasady podległości, współdziałania i koordynacji wykonywanych zadań w warunkach kryzysu;
Plan działania – podstawowy dokument instytucji pomocniczej określający strukturę organizacyjną, procedury działania, zadania wykonywane zgodnie z potrzebami instytucji wiodącej oraz zadania dla personelu na wypadek sytuacji kryzysowej;
Siatka bezpieczeństwa – tabelę kompetencyjną ustalającą zakres współdziałania gminnych jednostek organizacyjnych podległych  i nadzorowanych w zależności od zagrożenia.

§ 3. 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Lisewo jest Wójt Gminy, który kieruje działaniami związanymi z monitoringiem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożenia na terenie gminy.
2. Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Lisewo, wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego głównym zadaniem jest:
a) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
     publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
b) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących
     wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania
     kryzysowego.

§ 4. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Lisewo wprowadza się do realizacji w przypadku powstania zagrożeń i zdarzeń kryzysowych na terenie gminy zgodnie z „Procedurami reagowania kryzysowego” określającymi zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, zawartymi w planie.

§ 5. 1. Decyzję o uruchomieniu działań reagowania kryzysowego na szczeblu gminy podejmuje Wójt, który zgonie z ustalonymi kompetencjami – siatką kompetencyjną, wyznacza organizatora działań odpowiedzialnego za reagowanie w przypadku powstania zdarzeń, o których mowa w § 4 oraz informuje o zaistniałym zagrożeniu lub zdarzeniu, organ działający na niższym i wyższym poziomie zarządzania kryzysowego. 
2. W celu zapewnienia właściwego wykonania zadań oraz zapewnienia doradztwa specjalistycznego związanego ze ściśle określonym rodzajem zagrożenia organizator działań, o którym mowa w ust. 1 może powoływać zespoły problemowe i ekspertów na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. 1. Organizatorzy działań reagowania kryzysowego na terenie gminy uwzględniają
w swoich planach operacyjnych zadania jednostek wspierających, wyznaczonych do wsparcia działań, zgodnie z siatką współdziałania.
2. Organizatorzy działań, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do pełniej realizacji zadań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego oraz swoich planach operacyjnych.
3. Kierownicy jednostek wspierających zobowiązani są do pełnej realizacji zadań specjalistycznych, zgodnych z kompetencjami ujętych w planach operacyjnych organizatorów działań reagowania kryzysowego oraz w swoich planach działania.

§ 7. W przypadku reagowania gminy na zdarzenia kryzysowe o bardzo dużej skali należy zwrócić się o pomoc do organów sąsiednich – zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami w tym zakresie oraz do organów wyższego szczebla.

§ 8. Plan Zarządzania Kryzysowego podlega aktualizacji raz w roku, do końca pierwszego kwartału oraz każdorazowo po zakończeniu działań reagowania kryzysowego, na podstawie doświadczeń i wniosków wynikających z tych zadań.

§ 9. Inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej czynię odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Zarządzania Kryzysowego, jego aktualizację oraz udostępnianie jego kopi organizatorom działań reagowania kryzysowego oraz jednostkom współdziałającym.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 1/OC/91 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 1991 roku w sprawie w sprawie organizacji ratownictwa i likwidacji skutków awarii przemysłowych, rozległych pożarów, katastrof lub innych zdarzeń stwarzających zagrożenia dla ludności lub środowiska na terenie gminy Lisewo.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (21 grudnia 2011, 09:25:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3580