Zarządzenie nr 49/2010Wójta Gminy Lisewoz dnia 8 grudnia 2010w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku

Zarządzenie nr 49/2010
Wójta Gminy Lisewo
z dnia 8 grudnia 2010


w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku

Na podstawie  § 6 ust 2   rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków( Dz. U.  NR 46 poz. 430), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Wprowadzam  plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo w  2011 r. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (21 grudnia 2011, 12:10:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4741