Zarządzenie nr 67/2011WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 listopada 2011w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018

Zarządzenie nr 67/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 listopada 2011


w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.   Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i  Nr  106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018.
Projekt  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 z kompletem dokumentów należy przekazać do dnia 15 listopada 2011 r.:
1) Radzie Gminy;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 (401kB) pdf

Załącznik nr 2 (334kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (28 grudnia 2011, 11:33:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3602