Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2021 r. na terenie gminy Lisewo.

W dniu 9 lutego 2021 r. Wójt Gminy Lisewo Zarządzeniem Nr 13/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Lisewo do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2021 r. na terenie gminy Lisewo.

Termin składania ofert upływa w dniu 3 marca 2021 r. o godz. 15:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j. w.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania

Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Jakub Kochowicz (9 lutego 2021)
Opublikował: Michał Lewandowski (9 lutego 2021, 13:11:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535