Otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2017 r. na terenie gminy Lisewo

W dniu 01 Lutego 2017 r. Wójt Gminy Lisewo Zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 01 luty 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Lisewo do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2017 r. na terenie gminy Lisewo.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2017 r.  Oferty należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w  Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

UWAGA: W dniu 3 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory  oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta z wyjaśnieniem” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy  wypełnić nową ofertę.
 
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2017 r. na terenie gminy Lisewo wraz z załącznikiem nr 1 (326kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (224kB) word

Załącznik nr 3 do zarządzenia (223kB) word

Oferta z wyjaśnieniem (325kB) word

Wyniki (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (1 lutego 2017)
Opublikował: Michał Lewandowski (1 lutego 2017, 14:13:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (8 marca 2017, 12:41:21)
Zmieniono: dodano wyniki konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 449