„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lisewo”

Wójt Gminy Lisewo na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie  ogłasza otwarty konkurs ofert na partnera projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lisewo”

 

I. Tematyka i zakres realizacji zadania.


1. Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych społecznie.
2. Współpraca przy realizacji projektu w latach 2012-2014.


II. Podmioty uprawnione.


W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


III .Termin realizacji zadania i warunki składania ofert.


1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie, ul Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo w terminie od 18 kwietnia 2011 r.do 9 maja 2011 r. do godz. 15.00 z dopiskiem„Konkurs ofert”.


2. Obowiązkowymi załącznikami do oferty składanymi w formie papierowej, są:- aktualny odpis z KRS lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,- statut  kopię statutu lub innego aktu regulującego status podmiotui wskazującego organy uprawnione do reprezentacji  potwierdzona za zgodnośćz oryginałem.


3. Wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia (dostępny w Urzędzie Gminy).


4. Oferta powinna zawierać zakres określony w ogłoszeniu.Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Druki oferty można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy w Lisewie pok. nr 10 lub na stronie internetowej Gminy Lisewo 


IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.


Komisja powołana przez Wójta Gminy Lisewo rozpatrzy oferty w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert i dokona wyboru oferty wg następujących kryteriów:


1/ oceny możliwości realizacji zadań przedstawionych w ofercie, 
2/ korzyści wynikające z realizacji zadania  zawartych w ofercie,
3/ udokumentowania podstaw prawnych działalności oferenta,
4/ doświadczenie oferenta w realizacji podobnych przedsięwzięć,
5/ dotychczasowych osiągnięć oferenta,
6/ preferencji lokalnych.


Wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Gminy Lisewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.


V. Zasady wyboru partnera.


Wójt Gminy Lisewo wybiera partnera na podstawie najwyżej ocenionej przez komisję oferty wyłonionej w konkursie w   trybie indywidualnej decyzji.


VI. Postanowienia końcowe.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania  ureguluje umowa pomiędzy gminą Lisewo reprezentowaną przez Wójta Gminy a oferentem.

Załącznik (104kB) word

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (15 kwietnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (15 kwietnia 2011, 15:25:52)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 kwietnia 2011, 07:46:41)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1700