Termin XI Sesji Rady Gminy Lisewo


Lisewo, dnia 2015-09-21
 
 
OGŁOSZENIE
Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  Gminy  Lisewo  informuję,  że  na   dzień  28 września 2015 r. na godz. 10:00 został wyznaczony termin XI  Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali narad przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Lisewo.
6. Prezentacja Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo dotycząca wyników diagnozy obiektów
    sportowych w gminie Lisewo.
7. Raport z audytu finansowego Gminy Lisewo.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Lisewo za rok szkolny 2014/2015.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2015 r.
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
13. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany budżetu gminy Lisewo na 2015 rok  - projekt nr 1.

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021- projekt nr 2.

3) ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji  udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy  Lisewo – projekt nr 3.

4) udzielenia Powiatowi Chełmińskiemu pomocy finansowej na dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 C Brzozowo –Cepno” – projekt nr 4.

5) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich – projekt nr 5.

15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia.
16. Wolne wnioski i zakończenie XI Sesji Rady Gminy.    
 
 

metryczka


Wytworzył: Witold Jaworsk (21 września 2015)
Opublikował: Michał Lewandowski (21 września 2015, 10:06:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647