Termin II Sesji Rady Gminy Lisewo

RADA GMINY LISEWO

Lisewo, dnia 2018-11-23
 
ORGiGN.0002.2.2018.JG

OGŁOSZENIE
 
Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  Gminy  Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję,  że  na   dzień  27 listopada 2018 r. na godz. 8:00  został wyznaczony termin II Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Proponowany porządek obrad:
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok - projekt nr 1.

  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018-2029– projekt nr 2.

  3) zmiany uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Gminnej Biblioteki w Lisewie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna oraz nadania jej statutu - projekt nr 3.

  4) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Lisewo – projekt nr 4.

  5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok - projekt nr 5.

  6) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok - projekt nr 6.

  7) Programu współpracy w 2019 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- projekt nr 7.

  8) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie - projekt nr 8.

  9) uchwalenia Regulaminu Komisji Budżetu i Rozwoju – projekt nr 9.

  10) uchwalenia Regulaminu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa – projekt nr 10.

 5. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.    
 
Przewodniczący Rady
/-/  Piotr Goliński
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (23 listopada 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (23 listopada 2018, 12:06:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483