Termin XII Sesji Rady Gminy Lisewo - 18 września 2019 r.

RADA GMINY LISEWO

Lisewo, dnia 2019-09-10
ORGiGN.0002.12.2019.JG
 
OGŁOSZENIE
Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  Gminy  Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612)   informuję,  że  na   dzień 18 września 2019 r. na godz. 900 został wyznaczony termin XII  Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Proponowany porządek obra:
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad. 
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Lisewo. 
 5. Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie – realizacja projektów. 
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Lisewo z działalności. 
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. 
 8. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo. 
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok – projekt nr 1;
  b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa– projekt nr 2;
  c) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Bartlewo– projekt nr 3;
  d) określenia wzorów kart do głosowania w wyborach Sołtysa w Sołectwie Bartlewo– projekt nr 4;
  e) zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w roku 2019 – projekt nr 5;
  f) zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo – projekt nr 6;
  g) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkola, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli – projekt nr 7;
  h) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków – projekt nr 8.
  i) przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej – projekt nr 9;
  j)  uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 10;
  k)  zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo – projekt nr 11;     
  l) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – projekt nr 12.

 10. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Piotr Goliński
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Goliński (10 września 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (11 września 2019, 10:54:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325