Termin XXII Sesji Rady Gminy Lisewo - 10.09.2020 r.


RADA GMINY LISEWO
ORGiGN.0002.22.2020.JG

Lisewo, dnia 2020-09-02
 
Ogłoszenie
Zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję, że na dzień 10 września 2020 r. na godz. 14:00 został wyznaczony termin XXII Sesji Rady Gminy Lisewo.

Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy bieżące na sesje w sposób korespondencyjny - zdalny tryb obradowania. W wersji papierowej na adres: Rada Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres urzadgminy@lisewo.com do dnia 8 września 2020 r. do godziny 16:30.

Informuję, że obrady można śledzić pod adresem: esesja.tv
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji.
 7. Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.
 8. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
 9. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.- projekt nr 1;

  b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie – ul. Chełmińska miejscowości Lisewo gm. Lisewo - projekt nr 2;

  c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - projekt nr 3;

  d)przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lisewo na lata 2021-2030– projekt nr 4;

  e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo– projekt nr 5;

  f) zamiany nieruchomości- projekt nr 6;

  g) nabycia nieruchomości – projekt nr 7;

  h) planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki – projekt nr 8;

  i) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie – projekt nr 9.

  j) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków - projekt nr 10.

  k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat – projekt nr 11.
     11. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Goliński
 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (2 września 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (3 września 2020, 07:47:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 września 2020, 09:11:50)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 212