Termin XXIII Sesji Rady Gminy Lisewo - 21.10.2020 r.

Rada Gminy Lisewo

Lisewo, dnia 2020-10-13

ORGiGN.0002.23.2020.JG
 
Ogłoszenie
Zgodnie   z   § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję, że na dzień 21 października 2020 r. na godz. 9:00 został wyznaczony termin XXIII Sesji Rady Gminy Lisewo.

Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy bieżące na sesje w sposób korespondencyjny - zdalny tryb obradowania. W wersji papierowej na adres: Rada Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres urzadgminy@lisewo.com do dnia 19 października 2020 r. do godziny 15:00.

Informuję, że obrady można śledzić pod adresem: www.esesja.tv

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji.

 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.

 7. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

 8. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.- projekt nr 1;

  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2020 - 2029 – projekt nr 2;

  3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 3;

  4) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 4;

  5) ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 5;

  6) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - projekt nr 6;

  7) zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Strucfoń - projekt nr 7;

  8) określenia wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Strucfoń - projekt nr 8;

  9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 9;

  10) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok – projekt nr 10;

  11) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisewo – projekt nr 11;

  12) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie - projekt nr 12;

  13) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo - projekt nr 13;

  14) zmiany uchwały Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego – projekt nr 14.

    10. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Goliński


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Goliński (13 października 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (13 października 2020, 12:17:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (13 października 2020, 14:03:46)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 194