Termin XXV Sesji Rady Gminy Lisewo - 09.12.2020 r.


RADA GMINY LISEWO

Lisewo, dnia 2020-12-01

ORGiGN.0002.25.2020.JG

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję, że na dzień 9 grudnia 2020 r. na godz. 14 00 został wyznaczony termin XXV Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy bieżące na sesje w sposób korespondencyjny - zdalny tryb obradowania. W wersji papierowej na adres: Rada Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres urzadgminy@lisewo.com do dnia 7 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

Informuję, że obrady można śledzić pod adresem: esesja.tv

Proponowany porządek obrad:
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad. 
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 6. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok - (projekt nr 1)

  a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok wraz z uzasadnieniem,

  b) przedstawienie Uchwały Nr 1/P/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Lisewo,

  c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady w sprawie projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.,

  d) przedstawienie przez Wójta stanowiska do opinii i wniosków Komisji Rady,

  e) dyskusja,

  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok.

  2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029- (projekt nr 2)

  a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029.

  b) przedstawienie Uchwały Nr 1/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2029.

  c) przedstawienie opinii Komisji Rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029,

  d) dyskusja,

  e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029;

  3) ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie na 2021 rok – (projekt nr 3).

  4) zmiany budżetu na 2020 rok - (projekt nr 4).

  5) Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 r. - (projekt nr 5).

  6) Programu współpracy w 2021 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (projekt nr 6).

  7) zmiany statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie - (projekt nr 7).

  8) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo - (projekt nr 8).

  9) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo – (projekt nr 9).

 9. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Goliński

Do pobrania:
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (1 grudnia 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (1 grudnia 2020, 14:23:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (2 grudnia 2020, 08:50:16)
Zmieniono: korekta tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 250