Termin XXVI Sesji Rady Gminy

Zgodnie  z § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję, że na dzień 3 lutego 2021 r. na godz. 9:00 został wyznaczony termin XXVI Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy bieżące na sesje w sposób korespondencyjny - zdalny tryb obradowania. W wersji papierowej na adres: Rada Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres urzadgminy@lisewo.com do dnia 1 lutego r. do godziny 12:00 z dopiskiem „SESJA XXVI”.

Informuję, że obrady można śledzić pod adresem: www.esesja.tv

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.

2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.


3. Zatwierdzenie porządku obrad.


4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.


5. Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.


6. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.


7. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.


8. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie.


9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok – projekt nr 1;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 – projekt nr 2;

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego – projekt nr 3;

d) przedłużenia obowiązywania „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Lisewo na lata 2015-2020” o rok 2021 – projekt nr 4;

e) przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2030 – projekt nr 5;

f) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołectw-projekt nr 6;

g) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2021 r. – projekt nr 7;

h) petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – projekt nr 8;

i) zamiany nieruchomości - projekt nr 9.

10. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.


Przewodniczący Rady

/-/ Piotr Goliński

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (26 stycznia 2021)
Opublikował: Michał Lewandowski (26 stycznia 2021, 08:04:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82