Wpisanie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego – transkrypcja

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Lisewie - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5

Godziny pracy:
- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30.

Wymagane dokumenty:

1) podanie, które powinno zawierać:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • miejscowość i datę złożenia podania, 
 • adresata,
 • w jakiej sprawie i uzasadnienie, 
 • podpis osoby składającej podanie,
!  jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach;

Wniosek o wpisanie do księgi urodzeń aktu sporządzonego za granicą (17kB) word

Wniosek o wpisanie do księgi małzeństw aktu sporządzonego za granicą (16kB) word

Wniosek o wpisanie do księgi zgonów aktu sporządzonego za granicą (15kB) word

2) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

3) zupełny odpis aktu zagranicznego ( nie kserokopia) oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego (oryginał);

4) odpis skrócony aktu małżeństwa.

II. Wymagane załączniki
 • Oryginalne odpisy aktów potwierdzające zdarzenie, które miało miejsce za granicą
 • Poświadczone tłumaczenie aktu urodzenia na język polski dokonane prze tłumacza przysięgłego 
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej 
 • Upoważnienie do dokonania transkrypcji aktu – jeżeli jest taka potrzeba

III. Dokumenty do wglądu
dowody osobiste/paszporty wnioskodawców

Miejsce odbioru:

Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5

IV Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu po dokonaniu transkrypcji: 50 zł.

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.


Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w Bydgoszczy za pośrednictwem kierownika USC w Lisewie.

VI Uwagi:
Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.
Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 2064)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.). 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).


Treść:
wniosek zaopiniowany przez USC.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 grudnia 2011, 14:19:58)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 marca 2019, 14:35:35)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1989