Wydawanie dowodów osobistych dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo
parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com , usc2@lisewo.com

Wymagane dokumenty:
 • Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami)

Forma pisemna:
 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, który składa jeden rodzic lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku jest wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat – pobierz (558kB) pdf .

 2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wyrobienie dowodu osobistego dla małoletniego/niej, który/a nie ukończył/a 18 roku życia – Załącznik nr 1 (152kB) pdf .

 3. aktualna fotografia – wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (rozmiar 35/45 mm, fotografia nie powinna być wykonana wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku).


Forma elektroniczna:
 1. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy  - pobierz (409kB) pdf

 2. 1 aktualna fotografia – plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa przy wniosku w formie papierowej,

Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo
parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com , usc2@lisewo.com

Opłaty: Wydanie dowodu osobistego nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni.

Tryb odwoławczy: brak.

Uwagi:

1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku:
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • upływu terminu zawieszenia dowodu,
 • zmiany danych, które umieszcza się w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego, 
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, 
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, 
2. W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego zmianę.

3.Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP, gdzie również odbiera się wyprodukowany dokument.

4. dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Pozostałe dowody są ważne przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2018 r. poz. 60).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

 • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2294).

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (29 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (29 grudnia 2011, 10:21:27)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 stycznia 2020, 14:29:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1836