Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo

parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com, usc2@lisewo.com

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – pobierz (1131kB) pdf

Opłaty: Opłata za udostępnienie danych – 31 zł płatne na konto Urzędu Gminy

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.
 
Termin załatwienia sprawy:
Odpowiedzi na wniosek udziela się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie  14 dni. W przypadku jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ustawy z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019, poz. 1397, 2294 z późn. zm.) organ odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych jednostkowych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni.

Uwagi:
W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełny zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych określony został w art. 56 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

  1. podmioty, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1 a-b ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych): organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy, sądy. Powyższe podmioty, realizujące zadania publiczne, uprawnione są do nieodpłatnego udostępniania danych w trybie jednostkowym.

  2. inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes prawny albo wykażą interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczy. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym innym podmiotom, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych następuje odpłatnie. Natomiast w przypadku, gdy inne podmioty realizują zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.

W sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo powinno być  udzielone zgodnie z art. 33 § 2 kpa.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z pozn. zm.);

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2018 poz. 60) art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

  • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2294);

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  (Dz.U. z 2012 r. poz. 75);

  • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz.1604 z pozn. zm.);

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692 z pozn. zm.);

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2016, poz. 1634).

metryczka


Wytworzył: Paulina Grązka (6 marca 2015)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 marca 2015, 11:22:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 stycznia 2020, 13:50:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 882