Konsultacje do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo

Wójt Gminy Lisewo
ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące swoją działalnością zakres oświaty
 
do konsultacji projektu uchwały w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia publicznego  przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały prosimy składać pisemnie w terminie do 14 .06.2012 r. do godz. 10,00  w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo pokój nr 10 ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo. Poniżej projekt uchwały w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia publicznego  przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.

UCHWAŁA  Nr XV/…../12.
RADY GMINY LISEWO
 
z dnia ………. 2012 r.
 
w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia publicznego  przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.
 
 
         Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 814 i Nr 205, 1206), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z  2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28,  poz. 142, Nr 40, poz. 230i 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lisewo, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 13.00, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

§ 2.1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w  czasie przekraczającym bezpłatny pobyt dziecka w   przedszkolu, o   którym mowa w   § 1.  
     2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu w   czasie zajęć w   wymiarze przekraczającym czas przewidziany na realizację podstawy programowej, doskonalące i kształtujące umiejętności z   zakresu objętego podstawą programową, a   w szczególności:  
   1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka
       w zakresie:  
       a) fachowej opieki pedagogicznej,  
       b) adaptacji dzieci w   środowisku przedszkolnym,  
       c) rozwijania zdolności twórczych,  
       d) wspierania indywidualnych zainteresowań; 
    2) organizowanie zajęć sportowych i   imprez okolicznościowych;
    3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;  
    4) organizowanie gier i   zabaw dostosowanych do wieku i   możliwości dziecka;  
    5) organizowanie zabawy tematycznych, wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny
        dziecka.
      3. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o   których mowa w  § 2 ustala się w   wysokości 3,30 zł.
      4. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, ponad liczbę godzin zadeklarowanych przez rodziców w umowie cywilnoprawnej, ustala się w wysokości 3,30 zł.

§ 3.1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń wymienionych w § 2 ust 1 i 2 ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 3 oraz deklarowanej w miesiącu przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
      2. Opłata o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych.
      3. Miesięczna opłata o której mowa w  ust. 1 wnoszona jest z góry do 10 – go dnia miesiąca.
      4. Opłata określona w § 2 ust 4 wnoszona jest z dołu do dnia 10 – go dnia następnego miesiąca.

§ 4. Czas pobytu dziecka w   przedszkolu, zasady korzystania z   opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a   przedszkolem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi publicznego przedszkola w Lisewie.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/ 252/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie dnia  1 września 2012 r.
 
Projektodawca: Wójt Gminy Lisewo- Jerzy Cabaj
Projekt sporządziła: Alicja Nogalska – Inspektor oświaty, kultury i sportu
 
Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa realizowana jest w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Podstawowym kryterium decydującym o   możliwości pobierania opłat jest czas pobytu dziecka w   przedszkolu.  
Zgodnie z   art. 14 ust. 5   pkt 1   ustawy o   systemie oświaty stanowiącym materialno-prawną podstawę działania i   wyznaczającym zakres działania organu stanowiącego gminy przedmiotowa opłata może być pobrana za świadczenia realizowane w   czasie przekraczającym bezpłatny pobyt dziecka w   przedszkolu, bez względu na zakres realizowanych wówczas zajęć. Za świadczenia przekraczające podstawę programową prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego opłaty ustala rada gminy.
Stąd też w projekcie uchwały został sprecyzowany zakres usług przekraczających podstawę
programową. Ponieważ niniejsza uchwała ma charakter wspierający politykę prorodzinną Gminy Lisewo oraz tworzy warunki do zapewnienia jak najszerszej dostępności placówek wychowania przedszkolnego proponuje się wprowadzenie opłaty za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 3,30 zł za godzinę, co stanowi 75% realnej stawki wyliczonej na podstawie kosztów ponoszonych w bieżącym roku szkolnym.
 
Opłata miesięczna obliczana będzie na podstawie deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
1. Wysokość proponowanej opłaty ponoszonej przez rodziców w oddziale 9 godzinnym,
w przeliczeniu na opłatę miesięczną będzie wynosiła (5 godzin w ramach bezpłatnej podstawy programowej + 4 godziny ponad podstawę programową):
3,30 zł x 4 godz. x 20 dni = 264,00 zł
3,30 zł x 4 godz. x 21 dni = 277,20 zł
3,30 zł x 4 godz. x 22 dni = 290,40 zł
2. Wysokość proponowanej opłaty ponoszonej przez rodziców w oddziale 8 godzinnym,
w przeliczeniu na opłatę miesięczną będzie wynosiła (5 godzin w ramach bezpłatnej podstawy programowej + 3 godziny ponad podstawę programową):
3,30 zł x 3 godz. x 20 dni = 198,00 zł
3,30 zł x 3 godz. x 21 dni = 207,90 zł
3,30 zł x 3 godz. x 22 dni = 217,80 zł
3. Wysokość proponowanej opłaty ponoszonej przez rodziców w oddziale 7 godzinnym,
w przeliczeniu na opłatę miesięczną będzie wynosiła (5 godzin w ramach bezpłatnej podstawy programowej + 2 godziny ponad podstawę programową):
3,30 zł x 2 godz. x 20 dni = 132,00 zł
3,30 zł x 2 godz. x 21 dni = 138,60 zł
3,30 zł x 2 godz. x 22 dni = 145,20 zł
4.Wysokość proponowanej opłaty ponoszonej przez rodziców w oddziale 6 godzinnym,
w przeliczeniu na opłatę miesięczną będzie wynosiła (5 godzin w ramach bezpłatnej podstawy programowej + 1 godzina ponad podstawę programową):
3,30 zł x 1 godz. x 20 dni = 66,00 zł
3,30 zł x 1 godz. x 21 dni = 69,30 zł
3,30 zł x 1 godz. x 22 dni = 72,60zł
 
Rodzice ponosić będą tak jak dotychczas opłaty za koszty surowca zużytego do przygotowania posiłków. Odpłatność dziecka za wyżywienie, zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. Ponadto wprowadza się opłatę za korzystanie ze świadczeń i usług opiekuńczo – wychowawczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2 ustęp 1 niniejszej uchwały, ponad liczbę godzin zadeklarowanych przez rodziców w umowie cywilnoprawnej. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z ww. świadczeń ustala się w wysokości 3,30 zł.
Zakres świadczenia usług przedszkola, przekraczających podstawę programową oraz ilość godzin dziecka w przedszkolu, formę płatności określi umowa cywilnoprawna zawarta z rodzicem/opiekunem dziecka.

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (8 czerwca 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (12 czerwca 2012, 11:45:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2066