Wójt Gminy Lisewo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie


Podstawa prawna: art. 36 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)
 
1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego oraz stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

4) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających staż pracy o którym mowa w punkcie 3.

5) oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);

10) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);

11) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

12) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;

13) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);

14) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

15) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 
2. Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 2, 4, 5, 11, 12 niniejszego ogłoszenia.
 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:  Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo,  pokój nr 12 (sekretariat). Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lisewo. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (15 czerwca 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (15 czerwca 2012, 10:37:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (18 czerwca 2012, 11:34:03)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2346