Obwieszczenie

Wójta Gminy Lisewo

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km. 29+619, z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km. 14+440 do km. 15+146”, obejmującego rozbudowę około 5,4 – kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Stolno, około 8,8 - kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Lisewo, około 7,75 – kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Płużnica, około 5,8 - kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Wąbrzeźno, około 0,9 – kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie miasta Wąbrzeźno. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.12.2011 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz w imieniu którego występował Pan Łukasz Musioł reprezentujący firmę AUTOSTRADA II, ul. 73 Pułk Piechoty 1, 40-467 Katowice. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia ostatecznie uzupełniono pismem w dniach 19 września i 19 listopada 2012 r. na żądanie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy z dnia 01.06.2012 r. oraz z dnia 04.10.2012 r. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Lisewo jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie oraz regionalnym dyrektorem Ochrony środowiska w Bydgoszczy. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.), niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie (do protokołu w Urzędzie Gminy w Lisewie, pokój nr 9 w godzinach urzędowania t.j. 830 – 1515) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lisewie archiwum.bip.lisewo.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie: Urzędu Gminy w Lisewie, Urzędu Gminy w Stolnie, Urzędu Gminy w Płużnicy, Urzędu Gminy w Wąbrzeźnie, Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie.


Wójt Gminy Lisewo
Jerzy Cabaj

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lisewo (14 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2013, 13:57:31)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 stycznia 2013, 14:04:23)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1561