Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


 
Znak: RRIŚ.6733.1.2013.TS
Lisewo, dnia 2013-03-28
 
Z A W I A D O M I E N I E

        Na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. 2000 r.  Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
                                                    
Wójt Gminy Lisewo
 
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
 
wydania na wniosek  ENERGA – OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu   decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„Budowa stacji transformatorowej, budowa linii napowietrznej SN ,przebudowa linii napowietrznej NN oraz budowa linii kablowej NN w miejscowości Bartlewo  na działkach 12/2, 13/2, 18/3, 18/4, 30, 31, 32,93/3"

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Wójt Gminy Lisewo, jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji zobowiązany jest do umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań.

Biorąc pod uwagę powyższe, zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznawania się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, o możliwości zgłaszania uwag, żądań oraz możliwości wypowiadania się co do w/w materiałów, w Urzędzie Gminy w Lisewie pok. Nr 9.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lisewo (28 marca 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (28 marca 2013, 15:37:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1594