Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


                                                                                                     Lisewo, 20.06.2013 r.
RIŚ.7624.3.9.2013.KK

                          O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Lisewo
                                                 
ZAWIADOMIENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Na podstawie  art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ust. 1   ustawy z dnia  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

zawiadamiam

o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „  Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 1,5 MW, wysokości wieży do 80 m i szerokości rotora do 77 m, na dz. nr ew. 295/2 w obrębie miejscowości Lisewo”.   Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.09.2012 r. na wniosek p. Michała Rogoziewicza, ul. Witebska 40, 85-778 Bydgoszcz z dnia 21.08.2011 r. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ostatecznie uzupełniono  dnia 14 maja  2013 r. w związku z pismem znak: WOO.4242.35.2013.JM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27.03.2013 r. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Lisewo jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.), niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie (do protokołu w  Urzędzie Gminy w Lisewie, pokój nr 9 w godzinach urzędowania t.j. 830 – 1515) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem  elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lisewie www. archiwum.bip.lisewo.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie: Urzędu Gminy w Lisewie,
                                                                                           
                                                                                     Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj

metryczka


Wytworzył: Kazimierz Kowal (20 czerwca 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (21 czerwca 2013, 15:10:48)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (22 czerwca 2013, 11:52:10)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1955