Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopeda w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie , w związku z otrzymanymi  środkami finansowymi na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w  roku  2013 , ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – logopeda
 
Rodzaj umowy: umowa zlecenie (8 godz. miesięcznie- stawka godzinowa 30,00 zł brutto z pochodnymi)
Termin realizacji : od  29.08.2013 rok  –   do 31.12.2013 rok.
Miejsce pracy:  teren Gminy Lisewo -  lokal wskazany przez tut. Ośrodek.
 
I. Wymagania niezbędne:
1. kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć logopedycznych.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. dyspozycyjność.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
IV. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV);
2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy Zawodowej;
3. list motywacyjny;
4. oświadczenia kandydata o:
a) stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku logopedy;

b)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych”

c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

d) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

e) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 26 sierpnia  2013 r. do godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo lub przesłać na adres Ośrodka.

Dokumenty niekompletne, lub które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą poinformowani. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Uwaga:
Praca logopedy będzie wykonywana w ramach umowy - zlecenia w systemie godzinowego czasu pracy. Oznacza to możliwość pracy także w godzinach popołudniowych.
 

Lista kandydatów (76kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Jamka (14 sierpnia 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (14 sierpnia 2013, 13:22:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (27 sierpnia 2013, 12:37:04)
Zmieniono: dodano listę kandydatów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2440