Nabór na stanowisko logopedy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie


 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopeda  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie , w związku z otrzymanymi  środkami finansowymi na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w  roku  2013 , ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – logopeda.
 
Rodzaj umowy: umowa zlecenie ( 8 godz. miesięcznie- stawka godzinowa 50,00 zł brutto z pochodnymi)

Termin realizacji: od  01.10.2013 rok  –   do 31.12.2013 rok.

Miejsce pracy:  teren Gminy Lisewo -  lokal wskazany przez tut. Ośrodek.
 
I. Wymagania niezbędne:

1.Osoby, które  posiadają kwalifikacje  do prowadzenia zajęć logopedycznych i posiadają co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

a) szpitalu psychiatrycznym;

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji.

2)  Osoby, które  zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe i posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. dyspozycyjność.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
IV. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV);
2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy Zawodowej;
3. list motywacyjny;
4. oświadczenia kandydata o :

a) stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku logopedy;

b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych”

c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

d) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

e) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 16 września  2013 r. do godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo lub przesłać na adres Ośrodka.

Dokumenty niekompletne, lub które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą poinformowani. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Uwaga:
Praca logopedy będzie wykonywana w ramach umowy – zlecenia w systemie godzinowego czasu pracy. Oznacza to możliwość pracy także w godzinach popołudniowych.
 
Lisewo, dnia 04.09.2013 r.
                                                                                         Z up. Wójta
                                                                   Gminy Lisewo Teresa Jamka Kierownik GOPS

 

metryczka


Wytworzył: Teresa Jamka (4 września 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (4 września 2013, 14:54:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2095