OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISEWO Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lisewo, 09.07.2014 r.
RIŚ.6220.4.1.2014 KK.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISEWO
Zawiadomienie o  wszczęciu  postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie  art. 10 § 1 i art.  61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 j.t. / , w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Lisewo zawiadamia  ,  że  w  dniu 09.07.2014 r.,  zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Stańskiego – Inspektora ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Infrastruktury Drogowej UG w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 060304C na dz. nr ew: 53/1, 53/3, 82, 113, obręb Lipienek gmina Lisewo”. Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium , w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi  po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii. Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych  od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku  określonego  w
§ 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W  związku  z powyższym  zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy  w Urzędzie Gminy  w Lisewie, pokój nr 9
w godz. 7.30 – 15.15 lub telefonicznie: nr tel . 56/676-86-14.
Zamieszczono na stronie internetowej:  www. archiwum.bip.lisewo.com

Wójt Gminy Lisewo 
mgr  Jerzy Cabaj
 

metryczka


Wytworzył: Kazimierz Kowal (9 lipca 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (15 lipca 2014, 10:43:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (21 lipca 2014, 08:17:15)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1219