Informacja dla właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Lisewa

Urząd Gminy w Lisewie informuje właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Lisewa, że:
z dniem 1 stycznia 2008 r. wszedł w życie przepis art. 4a znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2007 r., nr 173, poz. 1218, zgodnie z którym gmina ma obowiązek publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego, zbiorczych danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

Jednocześnie przepis art. 186a  ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), który wszedł w życie  również z dniem 1 stycznia 2008 r. , nałożył na właścicieli budynków mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych w tych nieruchomościach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikającym z zawartych umów najmu.

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowią własności samorządowych osób prawnych, Skarbu Państwa jak również państwowych osób prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. z 2007 r., nr 250, poz. 1873) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy w roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza tj. do 31 lipca danego roku oraz do 31 stycznia roku następnego.

Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać właściciele nieruchomości i zarządcy znajduje się w załączniku do wyżej powołanego rozporządzenia. Zestawienia, o których mowa wyżej należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (21 lipca 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (23 lipca 2014, 15:03:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1129