Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi nr 060329C Krajęcin – Malankowo do drogi nr 060330C Pniewite - Chrusty, na długości 0.330 km”.

Starosta Chełmiński
    ul. Harcerska 1
  86-200 Chełmno
 
AABŚ.A.6740.2.1.2018.AB
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2018 r.

 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Lisewo, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi nr 060329C Krajęcin – Malankowo do drogi nr 060330C Pniewite - Chrusty, na długości 0.330 km”.
 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek, staną się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa powyżej jest nieważna.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale; tłustym drukiem - działka przeznaczona pod inwestycję):
 
1. obręb ewidencyjny Malankowo, jednostka ewidencyjna Lisewo:
•        działka bez podziału: 31,
•        działki podzielone: 4 (4/1, 4/2), 7 (7/1, 7/2),  
 
Strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16, lub 6 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od zawiadomienia, które zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń w urzędzie Gminy Lisewo oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 23 lutego 2018r.
             
 
 
 
 
Starosta Chełmiński
Zdzisław Gamański

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gamański (23 lutego 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (23 lutego 2018, 11:30:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 397