Podział nieruchomości

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu 30 dni po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów.

Kogo dotyczy:
Właściciela nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

I etap
1) Wniosek pisemny o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału (powinien zawierać: imię, nazwisko i adres interesanta, datę złożenia wniosku, dane dotyczące nieruchomości, przedmiot sprawy, własnoręczny podpis).
2) Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
3) Wypis z katastru nieruchomości.
4) Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej.
5) Pełnomocnictwo, - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

II etap
Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, w przypadku jego braku - z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi, - jeżeli powyższy dokument jest wymagany należy dołączyć:

1) Protokół z przyjęcia granic.
2) Wykaz zmian gruntowych.
3) Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
4) Mapę z projektem podziału.

Miejsce składania pism:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, pokój nr 1 lub sekretariat

Sposób załatwienia
Decyzja administracyjna.

Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:

  • Art. 92 - 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn zm.)).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 268, poz. 2663).


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Klauzula informacyjna (658kB) pdf
 

 

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (27 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 grudnia 2011, 09:46:00)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2019, 14:01:26)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2427