Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych


Termin załatwienia sprawy:
 
Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pokój nr 4.

 
Wymagane dokumenty:
 
  • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 pobierz (69kB) pdf wraz z załącznikiem do tej deklaracji DT-1/A pobierz (59kB) pdf ,
  • umowa kupna-sprzedaży pojazdu lub faktura zakupu lub sprzedaży pojazdu, 
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego.


Podstawa Prawna:
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
  • Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 293, poz. 3131) 
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).
 
Opłaty: nie podlega.
 
Dodatkowe informacje:
 
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 
Podatnicy podatku od środków  transportowych są obowiązani:
  • składać w terminie do 15 lutego deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg określonego wzoru. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy postał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 
Terminy płatności przypadają na:
 
  • I rata do 15 lutego roku podatkowego,
  • II rata do 15 września roku podatkowego.
 
Podatek jest płatny na rachunek Urzędu Gminy Lisewo:
Bank Spółdzielczy w Toruniu O/Lisewo 
Nr konta: 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001

metryczka


Wytworzył: Bogusława Jurkowska (27 stycznia 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (31 stycznia 2012, 10:44:42)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 stycznia 2019, 14:32:02)
Zmieniono: aktualizacja formularzy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2710