Dodatki mieszkaniowe


Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz 1071 z poź. zmianami); Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 , Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 156 poz. 1817).


Miejsce załatwienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

Czynne w godzinach:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.15; 
wtorek 7.30 – 16.30

Tel. 56 676 85 10 wew. 22
Specjalista Pracy Socjalnej mgr Agnieszka Jurzysta, Starszy Pracownik Socjalny Lena Kruczek, Pracownik Socjalny Monika Kowal
 
Komu przysługuje:
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta uzależniona jest od sytuacji dochodowej wnioskodawcy oraz ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego określonych przez przepisy ustawy.
 
Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku:
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych dokładnie wymienia krąg osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Dodatek ten przysługuje:
 
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych. Nie ma tutaj znaczenia, kto jest właścicielem mieszkania, gdyż punkt ten dotyczy zarówno mieszkań będących własnością gminy, czyli lokali komunalnych, oraz mieszkań będących własnością zakładu pracy, czyli tzw. mieszkań zakładowych, jak i mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku,
 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego - własnościowe lub lokatorskie,
 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, jak na przykład osoby zajmujące lokal na podstawie umowy użyczenia,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Jednocześnie dodatek mieszkaniowy gmina może przyznać jedynie na podstawie tylko jednego tytułu prawnego do lokalu.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej ,,normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 - dla 1 osoby,
2) 40 m2 - dla 2 osób,
3) 45 m2 - dla 3 osób,
4) 55 m2 - dla 4 osób,
5) 65 m2 - dla 5 osób,
6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego może przekraczać 30% powierzchni normatywnej podanej wyżej tzw. nadmetraż.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższej emerytury tj. 728,18 zł.
 
Wymagane dokumenty:
Osoba, która uważa, że dodatek mieszkaniowy jej się należy i chce, by był on jej wypłacany, powinna wypełnić stosowny wniosek - pobierz (20kB) pdf :
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
- zaświadczenie o dochodach brutto za trzy m-ce poprzedzające złożenie wniosku po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały juz zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

- oświadczenie o dodatkowych dochodach, pracy dorywczej.

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadanym statucie osoby bezrobotnej

- zaświadczenia o innych dochodach za trzy m-ce poprzedzające złożenie wniosku min. zasiłki rodzinne, alimenty, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, emerytury, renty i inne;

- nakaz płatniczy o podatku rolnym, bądź zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych.

- oraz inne potwierdzające aktualną sytuację,

- akt notarialny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, bądź umowę najmu lokalu mieszkalnego.

- zaświadczenie o powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego jeżeli nie jest ona umieszczona w akcie notarialnym bądź umowie najmu.

- faktury - rachunki, potwierdzające faktycznie poniesione koszty za ostatni m-c poprzedzający złożenie wniosku, dotyczące opłat za czynsz, zimną wodę, wywóz zanieczyszczeń stałych i ciekłych.

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.


Wytwarzane dokumenty:
Decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od momentu dostarczenia wniosku ze wszystkimi dokumentami,
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lisewie  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Monika Kowal (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 12:07:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 kwietnia 2013, 13:12:00)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1891