Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz.1362), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku, w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 13 sierpnia 2009 roku Nr 127, poz. 1055), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz 1071 z poź. zmianami); Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)


Miejsce załatwienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

Czynne w godzinach:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.15; 
wtorek 7.30 – 16.30


Tel. 56 676 85 10 wew.22
Specjalista Pracy Socjalnej mgr Agnieszka Jurzysta, Starszy Pracownik Socjalny Lena Kruczek, Pracownik Socjalny Monika Kowal
 
Komu przysługuje:
W razie niemożności zapewnienia przez rodzinę i gminę usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

1. Osobę zainteresowaną kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2. Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

3. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna — prokuratora.
 
Wymagane dokumenty:
- umotywowany wniosek,

- zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedzający złożenie
  wniosku,

- oświadczenie o dodatkowych dochodach, pracy dorywczej,

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadanym statucie osoby bezrobotnej członków
  rodziny,

- zaświadczenia o innych dochodach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku min.
  zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, alimenty, świadczenia z Funduszu
  Alimentacyjnego, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, emerytury, renty i inne;

- zaświadczenia (dowody wpłat) świadczące o płaceniu alimentów na członków rodziny na
   podstawie wyroku sądu (jeżeli taki występują)

- nakaz płatniczy o podatku rolnym, bądź zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  w ha przeliczeniowych.

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli jest niezbędne do ustalenia prawa do
  świadczenia,

- oraz inne potwierdzające aktualną sytuację,

Wytwarzane dokumenty:
 
Decyzja administracyjna.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa (w przypadku regionalnego domu pomocy społecznej finansowanego z dochodów własnych samorządu województwa decyzję o skierowaniu wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu i opłacie za pobyt wydaje marszałek województwa).
 
Termin załatwienia sprawy:
 
30 dni od momentu dostarczenia wniosku ze wszystkimi dokumentami,

Uwagi:

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust.1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lisewie  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji

metryczka


Wytworzył: Monika Kowal (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 12:22:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 kwietnia 2013, 13:12:57)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1932