Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz.1362), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku, w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 13 sierpnia 2009 roku Nr 127, poz. 1055), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz 1071 z poź. zmianami);


Miejsce załatwienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

Czynne w godzinach:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.15; 
wtorek 7.30 – 16.30


Tel. 56 676 85 10 wew.22
Specjalista Pracy Socjalnej mgr Agnieszka Jurzysta, Starszy Pracownik Socjalny Lena Kruczek, Pracownik Socjalny Monika Kowal
 
Komu przysługuje:
1. Opłacana jest za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.

2. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

3. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest opłacana przez okres sprawowania opieki w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

1) ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.
 
 
Wymagane dokumenty:

- umotywowany wniosek
- zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedzający złożenie
  wniosku,

- oświadczenie o dodatkowych dochodach, pracy dorywczej,

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadanym statucie osoby bezrobotnej członków
  rodziny,

- zaświadczenia o innych dochodach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku min.
  zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, alimenty, świadczenia z Funduszu
  Alimentacyjnego, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, emerytury, renty i inne;

- zaświadczenia (dowody wpłat) świadczące o płaceniu alimentów na członków rodziny na
  podstawie wyroku sądu (jeżeli taki występują)

- nakaz płatniczy o podatku rolnym, bądź zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  w ha przeliczeniowych.

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli jest niezbędne do ustalenia prawa do
  świadczenia,

- oraz inne potwierdzające aktualną sytuację,
 
- zaświadczenie o dotychczasowych okresach ubezpieczenia składkowych i nieskładkowych,
 
Wytwarzane dokumenty:
 
Decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:
 
30 dni od momentu dostarczenia wniosku ze wszystkimi dokumentami,

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lisewie  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Monika Kowal (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 12:30:31)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 kwietnia 2013, 13:13:32)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1873