Karta Dużej Rodziny

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 
Miejsce załatwienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

Czynne w godzinach:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.15; 
wtorek 7.30 – 16.30


Tel. 556 676 85 10
Pracownik Socjalny Monika Kowal
 
Komu przysługuje:
 
Do korzystania z
programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. 2).
2. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 
Wymagane dokumenty:

- wniosek do pobrania (78kB) word
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wytwarzane dokumenty:
Karta dla każdego członka rodziny.
Decyzja administracyjna – w przypadku odmowy wydania karty.
Termin załatwienia sprawy:
 
30 dni od momentu dostarczenia wniosku ze wszystkimi dokumentami,

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lisewie  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Szczegółowe informacje również o przysługująceych zniżkach można śledzić na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

metryczka


Wytworzył: Monika Kowal (28 lipca 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (28 lipca 2014, 12:01:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1129