Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin załatwienia
30 dni + uzgodnienia zewnętrzne.

Kogo dotyczy
Wszystkich zainteresowanych, których nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty
Wniosek pobierz (757kB) pdf powinien zawierać:

- wskazanie miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000) z określeniem granic terenu objętego wnioskiem,

- charakterystykę inwestycji obejmującą:

  1. określenie zaopatrzenia na: wodę, energię elektryczną, czynnik ogrzewania, odprowadzenie ścieków (potwierdzone technicznymi warunkami przyłączy mediów),
  2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej; przeznaczenie obiektu, powierzchnia zabudowy,
  3. część graficzna - określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo

Sposób załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Podstawa prawna
Art. 50 i 52 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn zm.)

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 14:07:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2019, 14:38:02)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2088