Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Termin załatwienia
Uczestnictwo wnioskodawcy w procedurze formalno prawnej tworzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Etap I
Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium lub Planu miejscowego, stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium - (dot. planu miejscowego).
Etap II
Uchwała Rady Gminy Lisewo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Etap III
Procedura formalno-prawna tworzenia Studium lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Etap IV
Uchwała Rady Gminy Lisewo w sprawie zmiany Studium lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Etap V
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa kujawsko - pomorskiego.

Kogo dotyczy
Wszystkich zainteresowanych zmianą przeznaczenia gruntów.

Wymagane dokumenty
Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z terenem wskazanym we wniosku pobierz wzór wniosku (27kB) word .

Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.

Sposób załatwienia
Uchwalenie przez Radę Gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Według zastosowania: art. 9 lub 14 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn zm.).

Tryb odwoławczy
Możliwość składania uwag w wyznaczonym terminie zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) lub skarga do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu organów gminy do usunięcia nieprawidłowości przy ustawowej procedurze sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 14:12:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2019, 14:37:05)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6245