Masowe szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Wrocław, dnia 11 grudnia 2020 roku
Arkadiusz Rakoczy
ul. Działkowa 22
32-065 Krzeszowice
arkadiuszrakoczy.petycje@gmail.com

Przewodniczący Rady Gminy Lisewo
Sz. Pan Piotr Goliński

PETYCJA

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Lisewo do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.


UCHWAŁA

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Lisewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.

Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Lisewo.

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Lisewo, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Z poważaniem,
Arkadiusz Rakoczy

Wyrażamy zgodę na ujawnianie na stronie internetowej naszych danych osobowych oraz administrowanie naszymi danymi zgodnie z przepisami RODO.

Do pobrania:


-------------------------------------------------------------------------

Informacja


ORGiGN.0004.52.2020.JG

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przekazuję petycję, która wpłynęła do Biura Rady Gminy dnia 11 grudnia 2020 r. celem analizy i wydania stanowiska bądź opinii odnośnie petycji.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński


Do pobrania:-------------------------------------------------------------------------

Lisewo, dnia 19.01.2021 r.

ORGiGN.KSWiP.0012.24.2021.JG

Pan Piotr Goliński
Przewodniczący Rady Gminy


Zgodnie z § 11 h pkt 2 Statutu Gminy Lisewo uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisewo ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229) zmienionego Uchwałą Nr  XL/295/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 4612) przekazuję stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 11 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Lisewo wpłynęła petycja w interesie publiczny. Wnoszący petycje postuluje o podjęcie uchwały o następującej treści:

„Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Lisewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Lisewo.

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Lisewo, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”

Przewodniczący Rady Gminy Lisewo pismem ORGiGN.0004.52.2020.JG z dnia 11 grudnia 2020 r.  przekazał petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej analizy i przygotowania stanowiska bądź opinii.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji działając zgodnie z przepisami § 11h Statutu Gminy Lisewo uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisewo ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229) zmienionego Uchwałą Nr  XL/295/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 4612) przeprowadziła w dniu 19 stycznia 2021 r. analizę petycji, uznając żądanie objęte treści za niezasadne.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U z 2018 r. poz. 870) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 w/w ustawy przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komisja uznała, że wnioskowane w treści petycji działanie nie mieści się w zakresie kompetencji Rady Gminy. Brak jest podstawy do podjęcia niniejszej uchwały.

Zakres właściwości Rady Gminy określa m.in. art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).

Art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g daje uprawnienie Radzie Gminy do podjęcia uchwały poza przypadkami określonymi w art. 18 ust. 1 i 2 u.s.g, ale tylko wówczas, jeżeli kompetencje taką przyznaje organowi przepis szczególny.

W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji taka podstawa prawna do podjęcia wnioskowanej uchwały nie wynika z przepisów szczególnych, czego konsekwencją byłoby naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP.

W związku z powyższym petycję należy uznać za niezasadną.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Maria Adamczyk

Do pobrania:
-----------------------------------------------------------------

Lisewo, dnia 2021-01-26
ORGiGN.152.5.2020.JG


Informacja

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że petycja z dnia 11 grudnia 2020 r. Pana Arkadiusza Rakoczego będzie rozpatrzona na najbliższej Sesji Rady Gminy Lisewo w dniu 3 lutego 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:


-----------------------------------------------------------------


Lisewo, 03.02.2020r.

ORGiGN.152.5.2021.JG

Pan
Arkadiusz Rakoczy
ul. Działkowa 22
32-065 Krzeszowice

 

ZAWIADOMIENIE
O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zawiadamiam, że Rada Gminy Lisewo petycję z dnia 11 grudnia 2020 r.  dotyczącą podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 uznała za niezasadną.

UZASADNIENIE
W dniu 11 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Lisewo wpłynęła petycja w interesie publiczny. Wnoszący petycje postuluje o podjęcie uchwały o następującej treści:

„Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Lisewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Lisewo.

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Lisewo, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”

Przewodniczący Rady Gminy Lisewo pismem ORGiGN.0004.52.2020.JG z dnia 11 grudnia 2020 r.  przekazał petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej analizy i przygotowania stanowiska bądź opinii.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji działając zgodnie z przepisami § 11h Statutu Gminy Lisewo uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229) zmienionego Uchwałą Nr XL/295/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 4612) przeprowadziła w dniu 19 stycznia 2021 r. analizę petycji, uznając żądanie objęte treści za niezasadne.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r. poz. 870) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 w/w ustawy przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komisja uznała, że wnioskowane w treści petycji działanie nie mieści się w zakresie kompetencji Rady Gminy. Brak jest podstawy do podjęcia niniejszej uchwały.

Zakres właściwości Rady Gminy określa m.in. art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).

Art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g daje uprawnienie Radzie Gminy do podjęcia uchwały poza przypadkami określonymi w art. 18 ust. 1 i 2 u.s.g, ale tylko wówczas, jeżeli kompetencje taką przyznaje organowi przepis szczególny. W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji taka podstawa prawna do podjęcia wnioskowanej uchwały nie wynika z przepisów szczególnych, czego konsekwencją byłoby naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP.

W związku z powyższym petycję należy uznać za niezasadną.

Załącznik:

1) kopia Uchwały Nr XXVI/175/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Rakoczy (11 grudnia 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (14 grudnia 2020, 11:15:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 lutego 2021, 13:47:47)
Zmieniono: dodano załącznik - ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1242