Podstawowe informacje

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działania w zakresie zarządzania kryzysowego jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wskazuje ona, że organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, do którego zadań należy między innymi kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Plan działania Wójta Gminy Lisewo na 2019 r. (1671kB) pdf

Wójt Gminy Lisewo na podstawie art. 19 ust. 4 u.z.k. powołał gminny zespół zarządzania kryzysowego, który jest organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie

ZARZĄDZENIE Nr 6/2016 WÓJTA GMINY LISEWO z dnia 8 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie


Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
  1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
  2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawienie wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego,
  3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
  4. opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

Plan działania GZZK i Plan pracy GZZK na 2019 r. (447kB) pdf

Plan pracy GZZK na 2019 r. (304kB) pdf

Wprowadzone zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady w tej dziedzinie.

Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 marca 2010 r.

Zatem głównym dokumentem wdrożonym na szczeblu gminy regulującym sprawy zarządzania kryzysowego jest Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, który podlega systematycznej aktualizacji z mocy ustawy. Zawiera on przede wszystkim charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, procedury reagowania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa i procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tzw. standardowe procedury operacyjne.

Ponadto Wójt zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań:
  • całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych działań;
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  • współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  • realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Wójt w celu realizacji powyższych zadań może tworzyć centrum zarządzania kryzysowego.
W gminie Lisewo całodobowo funkcjonuje punkt kontaktowy gminnego centrum zarządzania kryzysowego, natomiast decyzje o doraźnym rozwinięciu działania gminnego centrum zarządzania kryzysowego wójt podejmuje w momencie otrzymania informacji o sytuacji kryzysowej. Wówczas realizowana jest standardowa procedura operacyjna SPO-12.1/1/1 – Procedura działania GCZK.

Jeśli poniosłeś szkodę w wyniku zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej skontaktuj się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lisewie ul. Toruńska 15, tel. 56 676 85 10.

Klauzula informacyjna (121kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Czerwińska (28 marca 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (29 marca 2019, 09:34:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 kwietnia 2019, 12:16:43)
Zmieniono: dodano klauzule informacyjną

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2243