Monitoring

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że  administratorem Monitoringu Wizyjnego jest: Wójt Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2 nr tel. 56 676 86 14, e-mail: urzadgminy@lisewo.com.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@lisewo.com.

Monitoring wizyjny na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) oraz art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) prowadzony jest celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 
Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 
Twoje  dane osobowe przetwarzane będą w systemie informatycznym do 14 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 
Osoba, która  zarejestrowana została w systemie monitoringu,  ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
 
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator

metryczka


Wytworzył: Michał Lewndowski (30 lipca 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 lipca 2018, 10:18:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (23 września 2019, 11:50:00)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu Klauzule informacyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 918