Obsługa Rady Gminy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo, e-mailowo: urzadgminy@lisewo.com, telefonicznie 56 676 86 14. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@lisewo.com.

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

b) art. 9 ust. 2 lit g i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,

c) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.

2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, każdy kto wystąpi do administratora o udzielenie informacji publicznej, media, organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.

Twoje dane osobowe będą też stanowiły w przypadkach określonych prawem informację publiczną i mogą być udostępnione na stronie internetowej lub stronie biuletynu informacji publicznej Gminy.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:

a) nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia zakończenia pełnienia funkcji radnego;

b) oświadczenia majątkowe do 6 lat;

c) do przedawnienia ewentualnych roszczeń;

d) do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia zakończenia pełnienia funkcji radnego;

e) natomiast m.in. dokumentacja związana z pracą w komisjach rady, protokoły posiedzeń w tym zapisy transmisji obrad rady zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.)  są materiałem archiwalnym przechowywanym wieczyście.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

a) dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

c) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

- wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

- dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

- dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

d) ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.

5. Podania Twoich danych wymagają ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest ona dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.

6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Treść klauzuli (129kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jakub Kochowicz (18 września 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (21 września 2020, 10:58:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (21 września 2020, 11:20:42)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 165