PROTOKÓŁ NR X /11

PROTOKÓŁ NR X / 11
 
z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2011 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
X Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  29 listopada  2011r.  rozpoczęła  się  o  godz.  11 -  tej, a zakończyła o godz. 12.30.
 
Ad. 1  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył X Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2  W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum . Nieobecni radni: Henryk Bogusz, Piotr Goliński. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).
 
Ad. 3  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 4  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad. Przeprowadzono głosowanie : 13 za. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 26 października 2011 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2011 r.
  2)  projekt nr 2 :  zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości;
  3)  projekt nr 3:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.;
  4) projekt nr 4: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.;
  5) projekt nr 5: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 6) projekt nr 6: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 7) projekt nr 7: ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, przedszkoli, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Doszedł radny Henryk Bogusz - obecnych 14 radnych.
 
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z IX Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
                                                                           
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi złącznik nr 3.
 
Ad.7  Interpelacje, zapytania i oświadczenia
 
Radny Adam Jurzysta zapytał, na jakim etapie jest inwestycja „ Hala sportowa w Krusinie”.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał Panią Sekretarz jakie zainteresowanie jest konkursem „ Na stole wigilijnym…..” .
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że odbyło się spotkanie ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego. W związku ze zgłoszonymi sprawami poprosił o przygotowanie informacji na temat wydatków na oświatę oraz wysokość nagród.
 
Radny Grzegorz Sziming powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Oświaty (…) organizuje posiedzenie z udziałem przedstawicieli ZNP, panem Wójtem, panią Skarbnik oraz dyrektorami. Na które zaprasza zainteresowanych radnych tematem oświaty.
 
Ad. 8
1) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 1 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2011 r.-załącznik nr 4.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr X/65/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. została podjęta - załącznik nr 5.
 
2)  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości – załącznik nr 6;
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Za podjęciem głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości została podjęta- załącznik nr 7.
 
3)  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. - załącznik nr 8;
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. Za podjęciem głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. została podjęta - załącznik nr 9.
 
4) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 4 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r. - załącznik nr 10;
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r. Za podjęciem głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r. została podjęta – załącznik nr 11.
 
5) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 5 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – załącznik nr 12;
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pod głosowanie.
 
Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - załącznik nr 13.
 
Przerwa
 
6) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 6 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych- załącznik nr 14;
Poinformował o zmianach redakcyjnych.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Za podjęciem głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych została podjęta - załącznik nr 15;
 
7) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 7 w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, przedszkoli, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli - załącznik nr 16.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, przedszkoli, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli. Za podjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, przedszkoli, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli -  załącznik nr 17. 
 
Ad. 9  W związku z pytaniem radnego Jakuba Kochowicza p. Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że informacja na temat wydatków w oświacie zostanie sporządzona i przekazana radnym. Poprosił związkowców, aby poprzez swoich przedstawicieli w zarządach wojewódzkich i zarządzie głównym wpłynęli na finansowanie oświaty, która powinno być pokryte z budżetu państwa. Pozew zbiorowy Konwentu wójtów w tej sprawie został przygotowany. Subwencja oświatowa wystarcza w 80 % kosztów utrzymania oświaty w gminie. P. Wójt dodał, że na 2012 rok brakuje ponad 1 mln złotych. W 2011 roku nikomu nie została przyznana nagroda z oświaty. Jeśli chodzi o nagrody to zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli, który był konsultowany ze związkami (Uchwała Nr XXIII/168/09 z 22 kwietnia 2009 roku) nagroda „może” być przyznana, a nie obligatoryjnie. W poprzednich latach były wypłacane nagrody dla nauczycieli, którzy uzyskiwali stopień nauczyciela dyplomowanego w wysokości 800 zł.  Była także wydzielona specjalna nagroda w wysokości 2 000 zł dla nauczyciela, który reklamował gminę wykraczająca poza powyższy regulamin np.  dla opiekuna grupy Circollo, dla zespołu z Lisewa. Poprosił o wskazanie działu w budżecie gminy, który można okroić i przeznaczyć na oświatę. Poza tym poinformował, że rozpatrywana jest taka propozycja, aby przekazać dyrektorom subwencję oświatową. My przejmiemy dowóz dzieci do szkół tj. 400 tys. złotych i utrzymania przedszkola w Lisewie. Innego wyjścia nie ma.  
 
W związku z pytaniem radnego Adama Jurzysty , Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański odpowiedział, że do dnia dzisiejszego nie został przejęty obiekt (hala sportowa w Krusinie). Wykonawca nie przekazał odpowiednich dokumentów, termin przekazania jest ciągle przesuwany. Nie ma też zabezpieczenia wykonawcy tj. gwarancji ubezpieczenia, które wygasły w dniu 16 sierpnia br.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał czy jest naliczana kara umowna.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański odpowiedział, że kary były naliczane do dnia wypowiedzenia umowy tj. do 5 października br. Dodał, że o tyle sytuacja jest dobra, że gmina nie dokonała nadpłat za niewykonane prace. Mamy zabezpieczenie w wykonanych robotach a nie zapłaconych.
 
Sekretarz Halina Chrzanowska poinformowała, że do dnia dzisiejszego zgłosiło się 3 uczestników do konkursu „ Na wigilijnym stole”. Termin zgłoszeń do dnia 30.XI.br.
Zaprosiła do udziału w konkursie.
 
Ad. 10  Radny Robert Kościński powiedział, że rozmawiał z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg p. Kalkiewiczem w sprawie stacjonujących TIR-ów na jezdni drogi powiatowej w Kornatowie do firmy p. Adamczyka. Pan dyrektor poinformował, że gmina powinna zwrócić się oficjalnie z pismem do Zarządu dróg przedstawiając problem i jednocześnie prosząc o spotkanie na miejscu. Radny poprosił o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański powiedział, że takie pismo urząd wystosuje.
 
Radny Henryk Bogusz poruszył sprawę pracowników interwencyjnych, którzy pracują po 2 godz., chodzą na zwolnienia lekarskie, pracownicy ci nie nadają się do pracy.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że w tych 40 zatrudnionych pracowników interwencyjnych było 3 czy 4 , którzy na drugi dzień przynieśli zwolnienia lekarskie. Pracownicy ci byli zatrudniani na prośbę GOPS-nej. Przyjęci byli pierwszy i ostatni raz.
 
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że jest problem ze zgłoszeniem awarii energii elektrycznej. Godzinami trzeba dzwonić pod nr 991 zanim uzyska się połączenie. Poprosił o wystosowanie pisma do energetyki.
 
Radny Adam Jurzysta podziękował wszystkim, którzy wsparli organizację koncertu tj. Gmina Lisewo, LGD, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo, Biblioteka. 
 
Radny Henryk Bogusz podziękował wszystkim radnym w imieniu komisji rolnictwa za przyjęcie podatku rolnego w proponowanej wysokości. Podał dane dotyczące wysokości podatku w sąsiednich gminach.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał radnego powiatowego o zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz o numer telefonu.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że nic się nie zmieniło.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął X Sesję Rady Gminy Lisewo.
 

Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodniczący Rady: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Andrzej Grędzicki
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (12 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2012, 09:12:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (9 stycznia 2012, 10:57:27)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1422