Protokół Nr I/06 z Sesji Rady Gminy Lisewo

PROTOKÓŁ NR I/06
z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 listopada 2006 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.


I Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2006r. rozpoczęła się o godz. 15-tej, a zakończyła o 18.35.
Pani Joanna Szpręglewska Przewodnicząca Rady poprzedniej kadencji powitała zebranych i poprosiła najstarszego wiekiem radnego Franciszka Bąka o otwarcie I sesji Rady Gminy.
Ad. 1 Przewodniczący obrad Franciszek Bąk otworzył sesję i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 15 radnych (ustawowy skład rady - 15) co stanowi kworum.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. ds. Budownictwa Tomasz Stański, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1).
       Przewodniczący obrad Franciszek Bąk poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy górników z kopalni „Halemba”.
Ad. 3  Przewodniczący obrad Franciszek Bąk przedstawił porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy.
5. Złożenie ślubowania przez radnych.
6. Autoprezentacja radnych.
7. Wybór Sekretarza obrad.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)projekt nr 1: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  obrad,
b) projekt nr 2: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo,
9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego Seniora,
c) projekt nr 3: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo,
d) projekt nr 4: ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo,
e) projekt nr 5: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lisewo,
f) projekt nr 6: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag ani innych propozycji.
 
Ad. 4
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił informację z działalności międzysesyjnej tj. w okresie od 28 października br.(załącznik nr 2)
 
Ad. 5
Przewodniczący obrad Franciszek Bąk odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”
Radny Adam Jurzysta (najmłodszy wiekiem) odczytał kolejno z imienia i nazwiska radnych, którzy wypowiadali słowo „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
 
Ad. 6
Radni dokonali krótkiej autoprezentacji.
 
Ad. 7
 
Przewodniczący obrad Franciszek Bąk na sekretarza obrad zaproponował Ryszardę Jankowską.
 
Ad. 8
 
Przewodniczący obrad Franciszek Bąk powiedział, że pierwsza uchwała jest w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  obrad i poprosił o zgłaszanie radnych.
 
Radny Marek Szpręglewski zgłosił nstp. radnych: Anetę Kwiatkowską, Adama Jurzystę i Robert Wyczyńskiego. Zgłoszeni radni wyrazili wolę kandydowania. Więcej kandydatów nie zgłoszono.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  obrad w składzie Aneta Kwiatkowska, Adam Jurzysta, Robert Wyczyński i poprosił o głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych tj. wszyscy obecni.
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  obrad została podjęta. (załącznik nr 3).
 
Przewodniczący obrad Franciszek Bąk poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo.
 
Radny Mieczysław Szymborski na Przewodniczącego Rady zgłosił radną Wiesławę Chojnicką. Dodał, że jeżeli Pani Chojnicka nie wyrazi zgody poda drugą kandydaturę.
Radna Wiesława Chojnicka zapytana przez Przewodniczącego obrad wyraziła zgodę na kandydowanie.
Nie było więcej zgłoszeń. W związku z tym Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo. Za zamknięciem listy kandydatów było 15 radnych tj. wszyscy obecni.
Przewodniczący obrad poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
Radca prawny Andrzej Wróblewski omówił wygląd karty do głosowania i zasady głosowania. Poza tym dodał, że nie otrzyma karty do głosowania kandydatka ponieważ ustawa o samorządzie gminnym wyklucza  głosowania radnego w swojej sprawie.
 
Następnie członkowie komisji skrutacyjnej rozdali 14 kart do głosowania i  przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Robert Wyczyński odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (załącznik nr 4). W głosowaniu tajnym oddano 12 głosów za wyborem pani Wiesławy Chojnickiej.
 
Przewodniczący obrad Franciszek Bąk odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo. Za podjęciem głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo została podjęta. (załącznik nr 5).
 
Przewodniczący obrad Franciszek Bąk złożył gratulacje Przewodniczącej Rady Gminy Wiesławie Chojnickiej, przekazał insygnia Przewodniczącego i prowadzenie dalszych obrad.
 
Radny Franciszek Bąk podziękował także byłej Przewodniczącej Rady Gminy Joannie Szpręglewskiej za prowadzenie gminy przez poprzednią kadencję.
 
Wójt Jerzy Cabaj pogratulował wyboru.
 
Radny Franciszek Bąk przekazał podziękowania wyborcom oraz tym kandydatom , którzy nie weszli do Rady Gminy.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka podziękowała radnym za zaufanie jakim ją obdarzyli. Zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby wypełniać swoje obowiązki rzetelnie. Powiedziała, że chce godnie kontynuować pracę poprzedniej Przewodniczącej Rady Joanny Szpręglewskiej.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 
Radna Ryszarda Jankowska zgłosiła kandydaturę radnego Bogdana Taczyńskiego.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zgłosił kandydaturę Mieczysława Szymborskiego
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił kandydaturę Franciszka Bąka.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zapytała kandydatów czy wyrażają wolę kandydowania.  Radny Bogdan Taczyński nie wyraził woli kandydowania. Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) i radny Franciszek Bąk wyrazili wolę kandydowania.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i zarządziła 5 minutową przerwę.
 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania.
 
Radca Prawny Andrzej Wróblewski omówił zasady głosowania. Dodał, że kandydaci na Wiceprzewodniczących otrzymają tylko jedną kartę do głosowania w myśl zasady, że radny nie może głosować w swojej sprawie.
 
Wójt Jerzy Cabaj wyjaśnił, że ślubowanie Wójta odbędzie się po II turze wyborów. W ciągu 7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Robert Wyczyński odczytał protokół z wyboru Wiceprzewodniczących (załącznik nr 6). Na Wiceprzewodniczących zostali wybrani: Franciszek Bąk i Mieczysław Szymborski.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka złożyła gratulacje wybranym Wiceprzewodniczącym i odczytała uchwałę Nr I/3/06 Rady Gminy Lisewo w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo (załącznik nr 7).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo. Wyjaśniła, że zgodnie z § 21 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy liczebność komisji jest do 5 członków. W związku z tym poprosiła o zgłaszanie propozycji.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) złożył następującą propozycje: komisja rewizyjna 4 osoby, pozostałe komisje stałe Rady Gminy Lisewo 5 osób.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poprosiła o przegłosowanie propozycji dotyczącej liczebności składu komisji rewizyjnej -4 osoby. Za było 14 radnych, 1 radny był przeciwny.
Odnośnie liczebności pozostałych komisji stałych Rady Gminy nie zgłoszono innych propozycji jak 5 osobowy skład.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo i poprosiła o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo (załącznik nr 8) została podjęta.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka w związku z projektem uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lisewo poprosiła o deklarowanie się radnych do składu poszczególnych komisji.
W pierwszej kolejności poprosiła o zgłaszanie się do Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Edmund Szymborski zgłosił Kazimierza Komorowskiego, Anetę Kwiatkowską, Adama Jurzystę.
 
Radny Mieczysław Szymborski zapytał, czy radny Edmund Szymborski jest już Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Edmund Szymborski odpowiedział, że nie.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że najpierw powinni być wybrani Przewodniczący poszczególnych komisji i oni powinni dobierać sobie członków.
 
Radny Bogdan Taczyński złożył wniosek formalny, aby każdy radny sam zadeklarował, w jakiej komisji chce pracować.
 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie zgłoszonego wniosku formalnego.
Za było 14 radnych, 1 radny przeciwny.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o deklarowanie się radnych do poszczególnych komisji.
 
Radni złożyli swoje deklaracje:
Radny Bogdan Taczyński – Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Radna Maria Adamczyk: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży,
Radna Aneta Kwiatkowska: Komisja Rewizyjna,
Radna Ryszarda Jankowska: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży,
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite)- Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Radny Andrzej Grędzicki- Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska,
Radny Kazimierz Komorowski - Komisja Rewizyjna oraz Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska,
Radny Robert Wyczyński - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży oraz Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska,
Radny Adam Jurzysta - Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży,
Radny Marek Szpręglewski (Lisewo)- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży,
Radny Edmund Szymborski - Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska oraz Komisja Rewizyjna,
Radny Andrzej Nogalski - Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Radny Franciszek Bąk - Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Radny Mieczysław Szymborski - Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 
Obrady opuścił radny Bogdan Taczyński.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka stwierdziła, że do Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zgłosiło się 6 radnych, natomiast skład komisji jest 5 osobowy.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że w takim przypadku głosowanie będzie nad każdym kandydatem. W głosowaniu nad swoją kandydaturą radny nie uczestniczy.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że 4 lata temu na podstawie tych samych przepisów było głosowanie tajne.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że 4 lata temu najpierw wybierani byli Przewodniczący Komisji. Co ułatwiało sprawę.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że ustawa zakłada w tym przypadku tylko głosowanie jawne.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zapytała czy może ktoś chce zrezygnować z kandydowania do składu Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 
Wiceprzewodniczący Franciszek Bąk zwrócił uwagę na to, że radny Bogdan Taczyński opuścił obrady bez usprawiedliwienia. Poza tym złożył propozycję aby w czasie głosowania jawnego salę opuszczał głosowany kandydat.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że radny Bogdan Taczyński usprawiedliwił się.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła kandydatury do poszczególnych komisji:
Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Bogdan Taczyński,  Marek Szpręglewski (Pniewite), Andrzej Grędzicki, Andrzej Nogalski, Franciszek Bąk, Mieczysław Szymborski. Skład komisji 5 osobowy.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży: Maria Adamczyk, Ryszarda Jankowska, Robert Wyczyński, Adam Jurzysta, Marek Szpręglewski (Lisewo). Skład komisji 5 osobowy.
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska: Andrzej Grędzicki, Kazimierz Komorowski, Robert Wyczyński, Edmund Szymborski. Skład komisji 5 osobowy.
Komisja Rewizyjna : Aneta Kwiatkowska, Kazimierz Komorowski, Adam Jurzysta, Edmund Szymborski. Skład komisji 4 osobowy.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka ogłosiła 5 minutową przerwę.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
 
Franciszek Bąk – 13  za
Mieczysław Szymborski – 12 za, 1 przeciw,
Bogdan Taczyński – 5 za, 6 przeciw, 3 głosy wstrzymujące,
Marek Szpręglewski (Pniewite) – 13 za,
Andrzej Nogalski – 10 za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Andrzej Grędzicki – 13 za.
Na sali obecnych było 14 radnych, nieobecny Bogdan Taczyński
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała skład osobowy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Franciszek Bąk, Mieczysław Szymborski, Marek Szpręglewski (Pniewite), Andrzej Nogalski, Andrzej Grędzicki.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych : Maria Adamczyk, Ryszarda Jankowska, Robert Wyczyński, Adam Jurzysta, Marek Szpręglewski (Lisewo). Przewodnicząca poprosiła o głosowanie z wyłączeniem w głosowaniu kandydatów.
 Za powyższym składem osobowym głosowało 9 radnych (14 radnych obecnych, 5 radnych nie brało udziału w głosowaniu z uwagi na kandydowanie do składu komisji)
 
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła kandydatów do Komisji Rewizyjnej : Aneta Kwiatkowska, Kazimierz Komorowski, Adam Jurzysta, Edmund Szymborski.  Przewodnicząca poprosiła o głosowanie z wyłączeniem w głosowaniu kandydatów. Za powyższym składem osobowym głosowało 10 radnych (14 radnych obecnych, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu z uwagi na kandydowanie do składu komisji).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła kandydatów do Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska: Andrzej Grędzicki, Kazimierz Komorowski, Robert Wyczyński, Edmund Szymborski. W związku z tym, że jest 4 kandydatów a uchwalona liczebność komisji to 5, poprosiła o wyjaśnienie radcę prawnego.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że brak kandydata do uzupełnienia uchwalonego liczbowego składu komisji nie ogranicza prawa rady do ustalenia składu osobowego komisji. Z uwagi na to, że komisja ta musi prowadzić pracę np. nad uchwałami podatkowymi. Liczba radnych w komisji jest taka, że wewnętrznie może ona prowadzić obrady. W porządku obrad najbliższej sesji będzie projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. Dodał, że radny Bogdan Taczyński został bez wyboru komisji, ale zgodnie ze statutem i ustawą radny musi działać w jednej komisji.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie przedstawionego przez nią wcześniej składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. Za powyższym składem osobowym głosowało 10 radnych (14 radnych obecnych, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu z uwagi na kandydowanie do składu komisji).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo i poddała go pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo została podjęta (załącznik nr 9).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka w związku z projektem uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo poprosiła o zgłaszanie kandydatów z wcześniej już ustalonych składów osobowych.
 
Radny Andrzej Grędzicki na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zgłosił radnego Marka Szpręglewskiego (Pniewite).
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego nie zgłoszono.
 
Radna Maria Adamczyk na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży zgłosiła radną Ryszardę Jankowską.
Radna Ryszarda Jankowska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży nie zgłoszono.
 
Radny Edmund Szymborski na Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska zgłosił radnego Andrzeja Grędzickiego.
Radny Andrzej Grędzicki wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów na Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska  nie zgłoszono.
 
Radna Aneta Kwiatkowska na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosiła radnego Edmunda Szymborskiego.
Radny Edmund Szymborski wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo.Zapytała czy głosowanie ma się odbyć na poszczególnych kandydatów czy blokowo z wyłączeniem w głosowaniu samych kandydatów.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) powiedział, że w zgłaszaniu kandydatów na przewodniczących była zgodność w związku z tym proponuje głosowanie blokowo.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo. Za podjęciem głosowało 10 radnych (14 radnych obecnych, 4 radnych nie brało udziału  w głosowaniu z uwagi na kandydowanie).
 
Uchwała Nr I/6/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo została podjęta ( załącznik nr 10).
 
Ad. 10
 
Radna Ryszarda Jankowska poprosiła o uzupełnienie strony BIP, ponieważ ostatni protokół  jest z sesji styczniowej.
Poza tym zgłosiła, że przy GOK powinien być większy parking.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zapytał, jak przebiega przygotowanie do zimowego utrzymania dróg. Zadał pytanie dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących o stan bezpieczeństwa w gimnazjum.
 
Radny Edmund Szymborski podziękował Wójtowi za załatanie dziury. W budynku socjalnym w Strucfoniu okna pozatykane są workami. W związku z tym poprosił o wstawienie okien w tym budynku.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił, że po terenie gminy chodzi mężczyzna, który śpi na przystankach, załatwia sprawy fizjologiczne. Poprosił o interwencję.
 
Radny Marek Szpręglewski (Lisewo) powiedział, że w związku z tym, że jest dwóch radnych o tym samym imieniu i nazwisku poprosił, osobę sporządzająca protokół z sesji, aby dodatkowo wpisywała miejscowość.
 
Radna Maria Adamczyk powiedziała, że przydałyby się 2 lampy w Kornatowie przy „nowej drodze” Kornatowo – Kornatowo oraz w Drzonowie przy „Domu Nauczyciela” i sklepie, ponieważ jest bardzo ciemno.
 
 Radny Mieczysław Szymborski zapytał czy jest możliwość założenia lampy w Krusinie za Kółkiem Rolniczym przy parku.
 
Ad. 11
Odnośnie pytań radnej Ryszardy Jankowskiej p. Wójt odpowiedział:
-  jutro będzie uzupełniona strona BIP,
- zrobienie parkingu przy GOK uzależnione jest od środków finansowych.
 
W związku z pytaniem radnego Marka Szpręglewskiego (Pniewite), p. Wójt odpowiedział, że 30 listopada br. Będzie otwarcie ofert na zimowe utrzymanie dróg. Solanka jest już zakupiona.
 
Na pytanie radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt odpowiedział, że mężczyzna jest mieszkańcem Gorzuchowa i w tej sprawie zostanie wysłane pismo do Wójta Gminy Stolno.
 
W związku z pytaniami radnej Marii Adamczyk p. Wójt odpowiedział, że na ten rok wszystkie zaplanowane lampy zostały wykonane. Te punkty wskazane przez radną zostały zaplanowane  na 2007 rok.
 
Odnośnie wniosku radnego Mieczysława Szymborskiego p. Wójt powiedział, że na dzień dzisiejszy nie potrafi udzielić odpowiedzi na temat zamontowania lampy w Krusinie.
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Grzegorz Zalewski powiedział, że teoretycznie w szkole jest bezpiecznie. Dodał, że aktualnie zbiera oferty na monitoring.
Mężczyzna, o którym mówił radny Andrzej Grędzicki robi to z własnego wyboru. Ma on rodzinę, mieszkanie.
 
Ad. 12
 
Sołtys wsi Drzonowo Rajmund Kurzawa zgłosił, że budynek niedaleko sklepu w Drzonowie grozi zawaleniem.
 
Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z  inspektorem nadzoru budowlanego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zamknęła I Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska                                                         
                                                                    Przewodnicząca Rady
                                                                                               
                                                                mgr Wiesława Chojnicka
 
 
                                                                                               
                                                                         Sekretarz obrad
                                                                                         
                                                              mgr Ryszarda Jankowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (23 listopada 2006)
Opublikował: Joanna Grabowska (26 kwietnia 2007, 10:43:29)

Ostatnia zmiana: Joanna Grabowska (26 kwietnia 2007, 11:03:20)
Zmieniono: usunięcie podkreślenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2340