Protokół Nr III/06 z Sesji Rady Gminy Lisewo

PROTOKÓŁ NR III/06
z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
 
III Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006r. rozpoczęła się o godz. 13-tej, a zakończyła o 16.25.
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła III sesję i powitała wszystkich zebranych.
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Marek Szpręglewski (Lisewo), Aneta Kwiatkowska.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. ds. Budownictwa Tomasz Stański, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1).
      
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła porządek obrad III Sesji Rady Gminy Lisewo i zapytała, czy są uwagi bądź propozycje.
Pan Wójt złożył wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały  nr 10  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy oraz projekt uchwały nr 11 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że komisja rewizyjna była projektodawcą uchwały w sprawie powołania komisji statutowej. Komisja statutowa ma przeanalizować sytuację i wątpliwości funkcjonalności jednostek pomocniczych czyli sołectw. Na sesji na 18 sołectw obecnych jest tylko 4 sołtysów. Komisja statutowa powinna to przeanalizować i podjąć jakieś działania. W związku z tym zaproponował, aby nie podejmować tych uchwał.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że jest przygotowany projekt ustawy, który będzie zobowiązywał sołtysa do uczestnictwa w sesji. Odnośnie diet sołtysów jest propozycja, aby to było 50% diety radnych.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie nad wprowadzeniem projektu nr 10 i 11 do porządku obrad. Za głosowało10 radnych, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Propozycja wprowadzenia projektów została przyjęta.
Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1: uchwalenia budżetu gminy Lisewo na rok 2007.
- przedstawienie przez Wójta Gminy uchwały budżetowej,
- przedstawienie opinii RIO w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu o projekcie budżetu gminy na 2007 rok,
- przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy Lisewo,
- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Lisewo w sprawie opinii komisji,
- dyskusja i zgłaszanie poprawek do uchwały budżetowej,
- głosowanie nad poprawkami do projektu budżetu,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
b) projekt nr 2: przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego z Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
c) projekt nr 3: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
d) projekt nr 4: zmiany uchwały w sprawie liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo,
e) projekt nr 5:  powołania doraźnej komisji  statutowej,
f) projekt nr 6: Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 r.,
g) projekt nr 7: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok,
h) projekt nr 8: uzgodnienia wartości punktów w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych Gminy Lisewo,
i) projekt nr 9: powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie.
j) projekt nr 10:  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy,
k) projekt nr 11: zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z II Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
                                           
Ad. 6  
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy Jerzego Cabaja o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo Jakub Kochowicz przedstawił działalność stowarzyszenia, jego cele i realizowane projekty.
 
Ad. 7
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka podziękowała Wójtowi Gminy za zorganizowanie spotkania „opłatkowego” oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących za występ młodzieży.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, jaka liczba lisów została ustrzelona w miesiącu październiku podczas przeprowadzonego odstrzału.
Poinformował, że w Krajęcinie nieznani sprawcy wepchnęli bal ze słomą do rowu.
Zapytał Kierownika Gminnej Oczyszczalni Ścieków jak wygląda sprawa ścieków. Rozmawiał z radnym Markiem Szpręglewskim, że ścieki nie są takie jak powinny być, ponieważ jest duże zanieczyszczenie.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że radny Andrzej Grędzicki się przejęzyczył.
Radny zapytał Kierownika o funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, wyniki oraz o to, czy sytuacja sprzed 2 miesięcy miała jeszcze miejsce.
 
Radny Edmund Szymborski podziękował za spuszczenie wody z drogi w miejscowości Błachta.
Zapytał, czy zostało wystosowane pismo w sprawie bałaganu wokół budynku dworca kolejowego.
Rada Gminy Lisewo 7 listopada 1997 roku podjęła uchwałę o utrzymaniu porządku, w związku z tym należałoby ją realizować. Jest okres zimowy i popiół jest wysypywany na drogi.
Radny Kazimierz Komorowski zapytał, czy będzie remontowana biała droga Lisewo – Lipienek.
 
Radna Ryszarda Jankowska zaproponowała, aby uchwałę porządkową z 1997 roku opublikować w gazetce lisewskiej.
 
Radna Maria Adamczyk zapytała, czy będzie remontowana droga od stacji PKP ,koło sklepu Państwa Behrendt do Państwa Grabowskich.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że kilka lat temu niemałym kosztem było zlikwidowane nielegalne wysypisko w Malankowie. Teren został przywrócony do pierwotnej postaci. Zaczęło się na nowo wysypywane śmieci, w związku  z tym należałoby podjąć jakieś działania.
Druga sprawa, to taka, że młodzież już świętuje Sylwestra i Nowy Rok poprzez wystrzelanie petard. Należałoby odpowiednie służby nakłonić do tego, żeby tą sprawą się zainteresowały.
 
Radny Franciszek Bąk zasygnalizował, że zostało zniszczone pobocze drogi Bartlewo – Niemczyk.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych został opublikowany w gazetce lisewskiej, która była w jego miejscowości 22 grudnia br.,
 natomiast czas składania wniosków upływa 28 grudnia br. W związku z tym uważa, iż data składania wniosków powinna być przesunięta.
 
Pani Alicja Nogalska powiedziała, że termin składania wniosków będzie przedłużony.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że przy jeziorze w Bartlewie są wyrzucone śmieci.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że teren, o którym mówi radny należy do gminy Papowo.
 
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o przystąpienie do punktu podjęcia uchwał.
 
ad. 8a Pan Wójt Jerzy Cabaj przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na rok 2007.
Następnie Wójt przedstawił Uchwałę Nr 92/2006 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2007 rok Gminy Lisewo (załącznik nr 3).
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Młodzieży Ryszarda Jankowska przedstawiła opinię komisji o projekcie budżetu:
Po przeanalizowaniu projektu budżetu na 2007 rok komisja wnioskuje o zwiększenie środków o 10. 000 zł na klub „Victoria”.
Źródła pokrycia: 5.000 zł z podróży służbowych (UG Lisewo), 5.000 zł  ze sportu masowego.
Poza tym komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Lisewo.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski przedstawił opinię komisji o projekcie budżetu:
Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt Budżetu Gminy Lisewo na 2007 rok.
 
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Andrzej Grędzicki  przedstawił opinię komisji o projekcie budżetu:
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Lisewo na 2007 rok.
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marek Szpręglewski (Pniewite) przedstawił opinię komisji o projekcie budżetu:
Po przeanalizowaniu projektu budżetu na 2007 rok Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o:
- 10% podwyżkę diet dla sołtysów. Źródło pokrycia: dział Administracja Publiczna,
- zwiększyć środki na sport masowy o 5 tys. Źródło pokrycia: klub „Victoria”,
Dodał, że nie jest to przeciwko klubowi „VICTORIA”, ale powinien on także pozyskiwać środki z zewnątrz.
- obniżyć stawkę podatku rolnego do średniej ceny skupu żyta z 2005 roku.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że klub „VICTORIA” utrzymuje się także ze środków pozyskiwanych z zewnątrz.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj w odniesieniu do opinii komisji stałych Rady Gminy Lisewo powiedział, że wnioski przyjmuje do realizacji jako własne. Dodał, że nie zabraknie na sport masowy oraz na funkcjonowanie klubu „VICTORIA”.
Diety sołtysów wzrosną o 5%. Rozstrzygnąć natomiast trzeba sprawę delegacji za dojazdy sołtysów na sesje.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że bulwersujące jest to, że gmina nie zabezpieczyła środków własnych na wieloletnie projekty finansowane z UE.
Zaproponował, aby pieniądze z rozbudowy urzędu gminy przeznaczyć na ten cel. Z prognozy w 2010 roku będzie połowę mniejsza liczba dzieci. W związku z tym pomieszczenia w szkole i gimnazjum będą wolne. Dlatego należy to przeanalizować.
Poza tym dodał, że młodzież lisewska nie ma gdzie się spotykać.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że nie rozumie jak ma zabezpieczyć środki finansowe jeśli nie wie jakie będą programy unijne. Poza tym powiedział, że niedostosowanie się do wymagań straży pożarnej po przeprowadzonej kontroli grozi zamknięciem Urzędu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że jeśli chodzi o miejsce spotkań młodzieży, to Lisewo nie jest w tak złej sytuacji, jak inne miejscowości.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite), zapytał jaki jest procentowy dług gminy.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska odpowiedziała, że jest to w załączniku nr 11 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zatytułowanym „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.
Na koniec 2006 roku – 15,66%.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w mediach jest nagłaśniane, że gminy będą miały ogromne środki finansowe z funduszy UE do dyspozycji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że trzeba przegłosować wniosek formalny radnego Bogdana Taczyńskiego.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedziała, że należy wskazać konkretną inwestycję, na którą miałyby być przeznaczone środki z UE.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka ogłosiła przerwę.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że zgodnie z § 6 i 7 Uchwały Nr VI/55/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu w latach 2004 – 2007 wszelkie zgłaszanie poprawek do budżetu na 2007 rok na dzisiejszej sesji jest niemożliwe. Przewodnicząca Rady odczytała § 6 i 7 powyższej uchwały.
Jeśli chodzi o ten punkt porządku to możemy traktować jako autopoprawki, ponieważ zgodnie z § 8 cyt. uchwały Wójt Gminy może na podstawie wniosków komisji dokonać autopoprawek.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy jest możliwość głosowania wniosku radnego.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski odpowiedział, że absolutnie nie. 
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czy jest to punkt obrad „dyskusja i zgłaszanie poprawek do uchwały budżetowej”. Jeśli tak to zgłasza poprawkę.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że poprawki mogą być  w granicach wynikających z procedury uchwalania budżetu. Przez poprawki należy rozumieć poprawki wynikające z wcześniejszych prac komisji. Czas do wprowadzania zmian w budżecie na 2007 rok minął. W trakcie roku 2007 będzie można wprowadzać zmiany do obowiązującego budżetu. Dzisiaj jednak nie ma żadnej możliwości zmiany.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że nie zgadza się z radcą prawnym, że nie można zgłaszać poprawek. A nawet protestuje.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że radny może przyjąć inicjatywę uchwałodawczą  i zmienić uchwałę z 2003 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu w latach 2004 – 2007.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że paragrafy, które Przewodnicząca przywołała odnoszą się do komisji Rady Gminy. Dodał, że nie jest członkiem żadnej komisji i jego zdaniem ma prawo takie poprawki zgłaszać. Nigdzie nie jest powiedziane, że indywidualnemu radnemu nie wolno mieć własnej inicjatywy uchwałodawczej. Jeśli nie jest zakazane to rozumie się, że jest to dozwolone.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że wcześniejsze paragrafy tej uchwały mówią o inicjatywie zmiany projektu budżetu. Jeżeli proponuje się zmianę wydatku bądź zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie powinno wskazać się źródło pokrycia.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że nie proponuje ani zwiększenia ani zmniejszenia. Proponuje przesunięcie 100 tys. zł.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka powiedziała, że należy trzymać się przepisów uchwały w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu w latach 2004 – 2007. Poza tym dodała, że radny Bogdan Taczyński miał informacje na temat odbywania się komisji. Każdy z radnych otrzymał projekt budżetu już w listopadzie zatem miał czas na przeanalizowanie.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka powiedziała, że prosi o głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2007 rok.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w tym momencie odchodzi się od przyjętego porządku obrad tj. od punktu dyskusja i zgłaszanie poprawek.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poprosiła o opinię radcy prawnego Andrzeja Wróblewskiego. Czy głosowanie nad tą poprawkę jest zgodne z uchwałą w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu w latach 2004 – 2007.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że każdy radny otrzymał porządek obrad , w którym był punkt dyskusja i zgłaszanie poprawek do uchwały budżetowej i który był podpisany przez radcę prawnego.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko. Jest uchwała, która obowiązuje wiążąc radę i indywidualnie radnych. Zapis o dokonywaniu poprawek – są to tylko poprawki w wykonaniu Wójta. Natomiast inne poprawki nie są dopuszczalne. Rada Gminy zamknęła sobie drogę. W takiej sytuacji nigdy nie byłby uchwalony budżet.
Dodał, że w zawiadomieniu o porządku obrad nie ma jego podpisu.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że uchwała w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu w latach 2004 – 2007 jest błędna. Ta uchwała zamyka radnym drogę, bo dokonując wszelkich zmian musimy wskazać źródło pokrycia. Dodał, że na komisji rolnictwa proponował zmienić tą uchwałę. Rada Gminy uchwala budżet a nie Urząd Gminy czy Wójt Gminy.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski zacytował ustawę o finansach publicznych:
„ bez zgody Wójta organ stanowiący nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów, zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że radny Bogdan Taczyński nie naruszył ustawy o finansach publicznych.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że radny ma prawo działania w komisjach, prawo wypowiadania się w sprawach, kiedy jest to dopuszczalne. Uchwała ta określa pewne procedury uchwalania budżetu i jej należy się trzymać.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że proponowane przesunięcie przez radnego spowodowałoby zawieszenie 100 tys. zł. w próżni. Dodał, że na żadnej komisji nie było negatywnego wniosku dotyczącego rozbudowy Urzędu, a wręcz odwrotnie - proponowano rozbudowę klatki schodowej, elewację budynku. 
 
 Radny Edmund Szymborski powiedział, że zgadza się z Wójtem w kwestii, że nie mogą być pieniądze zawieszone w próżni. Tak jak była oprotestowana kwota z przeznaczeniem na przyszłą adaptację szkoły w Drzonowie dla niepełnosprawnych. Jednak nie zgadza się z opinią radcy prawnego Andrzeja Wróblewskiego.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że RIO napisała w opinii, że gmina nie określiła limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 
Radna Ryszarda Jankowska zapytała, czy wniosek komisji oświaty będzie zrealizowany - chodzi o 10 tys. zł na klub „Victoria”.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że będzie zrealizowany w ciągu roku.
Stanowisko Wójta w sprawie wniosków komisji : przyjąć do realizacji jako własne.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na rok 2007 pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 12 radnych, 1 radny przeciwny.
 
Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na rok 2007 została podjęta (załącznik nr 4).
                                                                               
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego Andrzeja Grędzickiego z Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego z Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pod głosowanie.
Za podjęciem głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego z Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego została podjęta (załącznik nr 5).
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) – Przewodniczący Komisji podziękował radnemu Andrzejowi Grędzickiem za 4 letnią współpracę w Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że na ile mu czas pozwoli, to będzie starał się uczestniczyć w posiedzeniach tej komisji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zgłosiła kandydaturę radnego Bogdana Taczyńskiego.
 
Radny Bogdan Taczyński wyraził wolę kandydowania.
 
Uwag ani innych propozycji nie zgłoszono.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o członka radnego Bogdana Taczyńskiego.
Za podjęciem głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego została podjęta (załącznik nr 6).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo.
Wyjaśniła, że została zmieniona treść uzasadnienia na wniosek komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Młodzieży.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że jest mu przykro, że podejmowana jest taka uchwała. Uchwała ta jest podejmowana w związku z tym , że jest podział na komisje lepsze i gorsze, radnych lepszych, radnych gorszych. Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami dotyczącymi człowieka.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że jako Przewodniczący dołoży wszelkich starań, aby podnieść rangę komisji.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo pod głosowanie.
 
Za podjęciem głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo została podjęta – stanowi załącznik nr 7.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
Poprosiła o składanie propozycji odnośnie składu liczbowego komisji.
 
Radny Edmund Szymborski złożył propozycję, aby w skład komisji wchodziło 4 radnych.
Więcej propozycji nie zgłoszono.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie nad propozycją czteroosobowego składu komisji.
Za podaną propozycją głosowało 9 radnych, 2 radnych głosowało przeciw,
2 wstrzymało się od głosu.
 
Radni przyjęli czteroosobowy skład komisji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o zgłaszanie kandydatów.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił kandydaturę radnego Edmunda Szymborskiego.
 
Radny Edmund Szymborski wyraził wolę kandydowania.
 
Radny Franciszek Bąk zgłosił kandydaturę radnej Wiesławy Chojnickiej.
 
Radna Wiesława Chojnicka przyjęła propozycję.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że Komisja Oświaty proponuje następujących kandydatów:
- radną Marię Adamczyk,
- radnego Bogdana Taczyńskiego.
Radni przyjęli propozycję kandydowania.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka zaproponowała kandydaturę Marka Szpręglewskiego (Pniewite).
 
Radny Marek Szpręglewski wyraził wolę kandydowania.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że rezygnuje z kandydowania do komisji doraźnej. Dodał, że w momencie, kiedy złożono mu propozycję powiedział, że jeżeli będzie więcej kandydatów, to zrezygnuje z kandydowania.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że także rezygnuje z kandydowania.
 
Radny Andrzej Grędzicki złożył wniosek formalny o wycofanie projektu z porządku obrad i przesłanie go z powrotem do komisji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie wniosku radnego Andrzeja Grędzickiego.
Za wnioskiem głosowało 7 radnych, 2 radnych przeciwnych, 4 wstrzymało się od głosu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że uchwała nie będzie podejmowana na tej sesji.
 
Pani Alicja Nogalska – insp. ds. oświaty przedstawiła projekt Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że podwyżka o 1 zł za wychowawstwo to jest bardzo mało. Praca wychowawcy jest bardzo ciężka i odpowiedzialna.  Propozycja Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Młodzieży, aby podwyżka była o 10 zł.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że podpisuje się obydwoma rękami. W klasie do 10 dzieci dodatek za całoroczną pracę wychowawcy wynosi 250 zł.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że jest to jeden z elementów wynagrodzenia.
 
Radny Mieczysław Szymborski zwrócił się do radnej Ryszardy Jankowskiej, że wszystkim chciałaby „dawać”. Dodał, że w komisji rolnictwa jest 5 rolników i chociaż wzrósł podatek rolny, to komisja pogodziła się z maksymalną stawką.
Członkowie komisji mieli świadomość tego, że gmina musi mieć dochody, aby funkcjonować.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że uzgodniono ze związkami zawodowymi, że w roku bieżącym pozostaje na poziomie 5% podwyżki. Planuje się, że od 1 stycznia 2008 roku dodatek za wychowawstwo będzie wynosił 4% od uposażenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego, bez względu na liczbę dzieci w klasach.
 
Radna Ryszarda Jankowska zwracając się do radnego Mieczysława Szymborskiego powiedziała, że jest radną niezależną i ma takie prawo.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie. Rada Gminy w obecności 13 radnych – 9 głosami „za”, przy 2 głosach ”przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr III/16/06 w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 r.” – która stanowi załącznik nr  8.
 
Pani Alicja Nogalska przedstawiła uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
 
Radny Robert Wyczyński powiedział, że prosił, aby w § 4 zmienić zapis „pedagog” na „pedagodzy”. Dodał, że zgłaszał to na komisjach.
W związku z tym złożył wniosek formalny o zmianę zapisu w § 4 na „pedagodzy”
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie wniosku formalnego.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 10 głosami „za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi” przyjęła wniosek formalny.
 
Więcej uwag ani pytań nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok pod głosowanie.
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę nr III/17/06 w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.” , która stanowi załącznik nr  9.
 
Pani Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wartości punktów w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wartości punktów w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników.
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”- podjęła uchwałę nr III/18/06 w sprawie „uzgodnienia wartości punktów w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników”,która stanowi załącznik nr  10.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, 1 głos
„wstrzymujący”- podjęła uchwałę nr III/19/06 w sprawie „powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie”, która stanowi załącznik nr  11.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 10 głosami „za”, 3 głosami 
„wstrzymującymi” - podjęła uchwałę nr III/20/06 w sprawie „ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy”,która stanowi załącznik nr  12.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, 2 głosami 
„wstrzymującymi”- podjęła uchwałę nr III/21/06 w sprawie „zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa”, która stanowi załącznik nr  13.
 
Ad. 9
 
W związku z pytaniami radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt odpowiedział, że posiada informacje jedynie z prasy, że odstrzelono około 80 lisów.
Bal ze słomy zostanie usunięty.
 
W odpowiedzi na pytania radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt poinformował, że jest już przygotowywany projekt nowej uchwały porządkowej.
Poza tym powiedział, że pismo do PKP zostanie wysłane.
 
W związku z pytaniem radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt odpowiedział, że droga Lisewo – Lipienek będzie realizowana w 2007 roku.
 
W związku z pytaniem radnej Marii Adamczyk p. Wójt powiedział, że nie wie, kiedy będzie remontowana droga Kornatowo – Kornatowo.  
 
W odpowiedzi na sugestie radnego Bogdana Taczyńskiego p. Wójt powiedział, że w Malankowie zostanie postawiona tablica, aby nie wyrzucać śmieci. Poza tym zostanie powiadomiona p. sołtys I. Tyburska, aby zwróciła na to uwagę.
Sprawa petard zostanie zgłoszona do policji.
 
Pan Wójt w odpowiedzi na zgłoszoną sprawę przez radnego Franciszka Bąka powiedział, że naprawa pobocza to koszt ok. 20 tys. złotych.
 
Kierownik Tomasz Krajewski odpowiedział, że oczyszczalnia od miesiąca sierpnia działa prawidłowo.
 
Ad. 10
 
Radna Ryszarda Jankowska złożyła wniosek, aby w pracach nad projektem uchwały porządkowej uczestniczyła komisja ładu.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, czy obowiązuje uchwała porządkowa z 1997 roku.
 
Radny Franciszek Bąk złożył wniosek, aby usunąć pnie drzew w Cepnie.
 
Radny Edmund Szymborski zwrócił uwagę na to, że są pomalowane znaki na przejeździe kolejowym.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że w uchwalonym Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych są kryteria przyznawania stypendium tj. średnia 5,0 i dochód. W dalszej części regulaminu jest zapis, że uczeń nie musi spełniać ani kryterium dochodu ani średniej ocen 5,0.
 
Radny Franciszek Bąk zapytał, czy rolnik może wywieźć ścieki z własnego gospodarstwa rolnego. Jakie wymogi musi spełniać.
 
Kierownik Gminnej Oczyszczalni Ścieków Tomasz Krajewski odpowiedział, że nie musi spełniać żadnych wymogów, jeśli wywozi ścieki z własnego gospodarstwa, a nie w celach zarobkowych.
Poza tym pan Kierownik poinformował, że wzrośnie opłata za wodę.
 
Radny Bogdan Taczyński zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy, aby sporządzając porządek obrad był on bardziej sprecyzowany „nie wybór sekretarza obrad” a „wyznaczenie”. Poza tym sprecyzować, że poprawki mogą być zgłaszane przez Wójta Gminy.
 
 
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zamknęła III Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska                                                                                                                                           
                                                                                     
                                                                Przewodnicząca Rady
                                                                                                
                                                              mgr Wiesława Chojnicka
 
                                                                   Sekretarz obrad
                                                                                        
                                                                                              
                                                                     Franciszek Bąk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (28 grudnia 2006)
Opublikował: Joanna Grabowska (26 kwietnia 2007, 11:08:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1789