PROTOKÓŁ NR XIII /12

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2012 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie. 


XIII Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  28 marca 2012r.  rozpoczęła  się  o  godz.  11 -tej, a zakończyła o godz. 13.30.
 
Ad. 1
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XIII Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum . Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).
 
  
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zaproponował zmianę w proponowanym porządku obrad polegającą na zamianie podejmowania kolejności uchwał . W pkt. 12 w podpunkcie 1 wprowadzić projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lisewo. Natomiast projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisewo przesunąć do podpunktu 5.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami w porządku obrad. Za głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił porządek obrad po poprawkach:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  25 stycznia 2012 r.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych  za 2011 r.
 9. Sprawozdanie z działalności GOPS w Lisewie za 2011 rok.
10. Sprawozdanie z działalności ZAZ w Drzonowie za 2011 rok.
11. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
12.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 1: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lisewo;
2) projekt nr 2: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo  w 2012 r.
3) projekt nr 3: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację
    zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
4) projekt nr 4: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
5) projekt nr 5: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
   przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
   stanowiących własność Gminy Lisewo;
6) projekt nr 6: zamiaru  włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do  Zespołu Szkół
    Ogólnokształcących  w Lisewie.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad powyżej zapisanym porządkiem obrad. Za głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z XII Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
                                                                          
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi - złącznik nr 3.
Insp. Tomasz Stański powiedział, że dzisiaj odbyło się otwarcie ofert na halę sportową w Krusinie. Wpłynęło 6 ofert. Najwyższa to 654 853, 00 zł, najniższa oferta 499 629,00 zł.
 
Ad. 7
Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.
a) Przewodniczący Grzegorz Sziming przedstawił informację z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 4.
b) Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 5.
c) Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił informację z działalności Komisji Rewizyjnej w
   okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6.
d) Z-ca Przew. Andrzej Grędzicki przedstawił informację z działalności Komisji Ładu.
    Porządku i Ochrony Środowiska w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 7.
 
Ad.8
Przewodnicząca GKRPA Pani Danuta Motylewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za 2011 r. – załącznik nr 8.
 
Ad. 9
Kierownik GOPS Pani Teresa Jamka przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS w Lisewie za 2011 rok – załącznik nr 9.
 
Ad.10 Kierownik ZAZ Pani Katarzyna Lubańska przedstawiła sprawozdanie z działalności ZAZ w Drzonowie za 2011 rok- załącznik nr 9.
 
Ad. 11
Przew. Rady Gminy poprosił o opinię radnych na temat budowy świetlico-remizy w Lipienku.
 
Radny Piotr Goliński zapytał, jaki odcinek chodnika przy energetyce będzie remontowany.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał o koszt zimowego utrzymania dróg, oraz na co będzie przeznaczona oszczędzona kwota z tego tytułu.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał czy były rozmowy z p. Kalkiewiczem na temat przedłużenia drogi w Piątkowie.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że jest brak oznakowania wjazdu na autostradę.
Zgłosił sprawę wyrzucania śmieci przy drogach.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że po podwyżce wody miały być remontowane zasuwy.
 
Ad. 12
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głos p. Marka Dobosz, który zgłosił skargę na Wójta Gminy.
 
Pan Dobosz Marek powiedział, że p. Zakrzewski dokonał nasadzeń drzew przy drodze gminnej, które zagradzają mu drogę do domu. Poza tym powiedział, że przez 10 lat sprząta śmieci z działki p. Zakrzewskich.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że był na miejscu i ten problem jest w związku, z czym należałoby coś w tej sprawie zrobić.
 
Pan Marek Dobosz powiedział, że grozi to epidemią szczurów.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że jest to teren prywatny i nie może na koszt wszystkich podatników sprzątać prywatnych śmieci.
 
Kierownik Referatu Kazimierz Kowal powiedział, że właścicielami terenu są wszyscy lokatorzy a nie tylko p. Zakrzewscy. Skarga jest słuszna, ale śmieci tam zgromadzone to są jeszcze z lat 70-tych. Jest to konflikt międzysąsiedzki a takie rozstrzyga sąd cywilny.
 
Pan Marek Dobosz powiedział, że sprzątał teren i wywoził te śmieci ale trzeba go też zrozumieć, że ma już dosyć sprzątania nie swoich śmieci.
 
 
1) Przewodniczący RG Mieczysław Szymborski przedstawił  projekt nr 1 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lisewo - załącznik nr 10.  
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lisewo pod głosowanie.
 
Za głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XIII/84/12 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2012 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lisewo – zał. nr 11  została podjęta.
 
2) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił  projekt w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo  w 2012 r. - zał. nr 12. 
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2012 r.  pod głosowanie.
 
Za głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XIII/85/12 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2012 r.  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo  w 2012 r. - zał. nr 13 została jednogłośnie podjęta.
 
3) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej- zał. nr 14.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że projekt uchwały nie jest idealny, ale sama idea jest bardzo dobra. Jest to uchwała martwa, ponieważ nie ma zaplanowanych środków w budżecie na ten cel. Brak jest w niej terminów, szczegółowych kryteriów i punktacji.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że uwagi przyjmuje, dodał, że wiele kwestii dotyczących tej uchwały można uregulować zarządzeniem
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska powiedziała, że zawsze można wprowadzić zmiany do uchwały.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że w żaden sposób nie neguje tej uchwały.
 
Więcej uwag ani pytań nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod głosowanie.
Za podjęciem głosowało 11 radnych.
 
 
Uchwała Nr XIII/86/12 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2012 r.  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została podjęta – zał. nr 16
 
4) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku – zał nr 17.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że fundusz sołecki jest bardzo potrzebny społeczeństwu. Daje ludziom możliwość współuczestniczenia, współdecydowania oraz pobudzenia aktywności.
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku pod głosowanie.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XIII/87/12 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2012 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku została podjęta – zał. nr 18.
 
5) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisewo –zał. nr 19.
 
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisewo.

Za podjęciem głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XIII/88/12 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2012 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisewo została podjęta – zał. nr 20.

6) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru  włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do  Zespołu Szkół  Ogólnokształcących  w Lisewie - zał. nr 21.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał o ustalenia komisji oświaty w związku ze spotkaniem z Radą Rodziców.
 
Przew. Komisji Oświaty Grzegorz Sziming, powiedział, że było to spotkanie merytoryczne gdzie rada rodziców przekazała swoje wątpliwości głównie organizacyjne.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że dialog jest potrzebny. Jak najwięcej należy informować.
 
Radny Adam Jurzysta powiedział, że są duże obawy rodziców w związku z likwidacją kuchni w przedszkolu oraz związane z podwyżkami opłat za przedszkole.
 
Przew. RG Mieczysław Szymborski powiedział, że każda reorganizacja budzi obawy, ale musimy być konsekwentni, ponieważ koszty utrzymania przedszkola są wysokie.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska przedstawiła dwa warianty proponowanych podwyżek.
Pierwszy wariant
I grupa 161 zł, II grupa 215 zł, III grupa 269 zł, IV grupa 323 zł
Drugi wariant
I grupa 144 zł, II grupa 188 zł, III grupa 242 zł, IV grupa 269 zł
 
Przew. RG Mieczysław Szymborski powiedział, że ta reforma nas nie minie z uwagi na wysoki koszt utrzymania przedszkola. Dodał, że jest to społecznie niesprawiedliwe, ponieważ z przedszkola korzysta tylko jakaś grupa osób.
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zamiaru włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do  Zespołu Szkół  Ogólnokształcących  w Lisewie pod głosowanie.

Za podjęciem głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XIII/89/12 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zamiaru  włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do  Zespołu Szkół  Ogólnokształcących  w Lisewie została podjęta – zał. nr 22.
   
Ad. 13
Wójt Gminy Jerzy Cabaj zwrócił się do Rady Gminy z zapytaniem czy poprze inwestycje budowy świetlicy w Lipienku. Dodał, że z tego, co się zorientował to Komisje Rady Gminy są przeciwne. Poprosił o podjęcie decyzji przez Radę.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania i interpelacje.
 
- pytanie radnego Piotra Golińskiego dotyczące chodnika koło energetyki – Wójt Gminy odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie potrafi powiedzieć ile metrów, będzie robione. Według wstępnych ustaleń gmina daje na robociznę 25 tys. zł. i 25 tys. daje powiat w formie polbruku.
 
- pytanie radnego Adama Jurzysty p. Wójt powiedział, że na zimowe utrzymanie dróg wydano 18 tys. złotych. Resztę pieniędzy zostanie rozdysponowana.
Pani Skarbnik Henryka Świątkowska powiedział, że w budżecie zaplanowane jest 50 tys. złotych i te środki muszą pozostać, ponieważ nie wiadomo czy i jakie środki będą potrzebne na zimowe utrzymanie dróg w miesiącu listopadzie i grudniu.
 
- pytanie radnego Andrzeja Grędzickiego – budowa drogi w Piątkowie- Wójt Gminy odpowiedział, że może szczegóły będzie znał Pan radny powiatowy, ale chcielibyśmy, żeby ta droga była zrobiona do bruku jednak to nie jest w naszej gestii.
 
- pytanie radnego Marka Szpręglewskiego- Wójt Gminy odpowiedział, że gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o oznakowanie wjazdu na autostradę. Możemy ponowić jedynie pismo.
Jeśli chodzi o wyczyszczenie rowów to zostało to zrobione. Śmieci zostały wywiezione.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski otworzył dyskusje na temat świetlicy w Lipienku. Dodał, że zna opinie komisji i wie , że żadna nie wyraziła zgody.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał o koszt budowy remizo – świetlicy w Lipienku.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że jest to ok.280 tys. zł. Z Odnowy wsi możemy wziąć 500 tys. zł.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański powiedział, że z Odnowy wsi nie można robić remiz strażackich.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedziała, że trzeba wziąć pod uwagę to, że będzie to kolejny budynek na utrzymaniu z budżetu gminy.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że zostały określone aktualne potrzeby i to, co ma być realizowane z „Odnowy wsi”.
 
Radny Robert Kościński powiedział, ze są zebrania wiejskie, na których mieszkańcy zgłaszają inne może ważniejsze potrzeby i wtedy świetlica w Lipienku mogłaby poczekać.
 
Radny Jakub Kochowicz wyjaśnił zasady przyznawania środków z „Odnowy wsi”.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski powiedział, że na budowę tego obiektu nas nie stać. Są miejscowości takie jak Kamlarki, Piątkowo, które nie mają wcale świetlicy.
 
Radny Henryk Bogusz wyraził opinię negatywną.
 
Radny piotr Goliński powiedział, że należy dokończyć rozpoczęte inwestycje, a nie rozpoczynać nowych.
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że po wysłuchaniu wszystkich radnych opinia dotycząca budowy remizo- świetlicy w Lipienku jest negatywna.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że rozmawiał z Kierownikiem Krajewskim, który go poinformował, że w miesiącu kwietniu będą zrobione wszystkie niesprawne zasuwy.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że chce uzupełnić wypowiedź p. Wójta dotyczący budowy drogi powiatowej. Odbiór drogi planowany był na koniec sierpnia jednak firma rozpoczęła wcześniej prace i zakończenie tego kawałka inwestycji będzie na koniec kwietnia. Jeśli chodzi o przedłużenie z tym jest problem, ponieważ budowana jest za pieniądze własne pochodzące z kredytu. Kredyt jest wzięty na taką kwotę jak opiewam przetarg. O przedłużeniu możemy mówić tylko wtedy, jeżeli w trakcie prac okaże się, że niektóre roboty można wykonać taniej.
 
Przew. RG Mieczysław Szymborski zapytał o oznakowanie na drogach gminnych np. w miejscowości Kamlarki jak wyjeżdża się z drogi gminnej na wojewódzką jest tylko znak STOP .
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański poinformował, że skrzyżowanie drogi podrzędnej z nadrzędną oznakowuje administrator drogi nadrzędnej.
 
Kierownik GOPS Pani Teresa Jamka powiedziała, że w związku z pytaniem radnego Jakuba Kochowicza dotyczącego niezgodności danych w przedstawionym sprawozdaniu z budżetem gminy odpowiedziała, że dane w sprawozdaniu dotyczące środków fin. Dotyczą zadań realizowanych przez ośrodek , osobno są wyodrębnione środki na świadczenia rodzinne. W budżecie gminy prawdopodobnie są one złączone.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska wyjaśniła księgowanie środków fin. w ośrodku pomocy społecznej i z czego ta różnica powstała.
 
Radny Adam Jurzysta powrócił do tematu budowy świetlicy w Lipienku. Powiedział, że rozumie, że nie ma środków finansowych, lecz ten temat będzie wracał, bo obecna świetlica znajduje się na prywatnej posesji. Dodał, że warto małymi krokami przygotowywać się do tej inwestycji.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że nikt nie podważa zasadności tej inwestycji.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że mamy piękny parking przy ośrodku zdrowia, ale należy coś zrobić, żeby nauczyć parkować pojazdy, ponieważ część parkingu przy płocie jest niewykorzystana.
 
Radny Robert Kościński zapytał, czy koperty na parkingu przy GCI oznaczone dla stomatologa, biblioteki i rehabilitacji oznaczają, że są to miejsca wykupione.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, że są to miejsca parkingowe służbowe.
 
Ad. 14
Pracownik UG Alicja Nogalska powiedziała, że jako mieszkaniec Malankowa ma pytanie czy są wydzielone środki na równiarkę i kiedy ona będzie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że są wydzielone środki na równiarkę, lecz nie pamięta kwoty.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański powiedział, że jest problem z pozyskaniem równiarki, ponieważ jest brak operatorów.
 
Radny Henryk Bogusz zapytał czy wiosną będą drzewka.
 
Kierownik Kazimierz Kowal odpowiedział, że jest planowany zakup.
 
Przew. Rady Gminy Mieczysław Szymborski powiedział, że jeśli drzewka będą na koniec kwietnia to szkoda pieniędzy.
 
Dyrektor ZSO Grzegorz Zalewski powiedział, że szkoła złożyła aplikację do fundacji ochrony środowiska chce pozyskać 1 000 sadzonek drzew w zamian za makulaturę.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że należy naprawić drogi Krajęcin-Pniewite i Pniewite-Linowiec.
 
Przew. Rady Gminy Mieczysław Szymborski zakończył obrady XIII Sesji Rady Gminy.
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (28 marca 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (7 maja 2012, 07:53:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1393